image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

          (4 ส.ค.63) เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ครั้งที่ 71/2563 กรุงเทพมหานคร โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ กทม.

          โดยในวันนี้คณะทำงานด้านต่างๆ ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานในความรับผิดชอบ อาทิ คณะทำงานด้านการประสานงานการดูแลความสงบเรียบร้อย รายงานการตรวจสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนเมื่อวันที่ 31 ก.ค.ที่ผ่านมา รวมจำนวน 1,524 แห่ง ไม่พบผู้ฝ่าฝืน แต่อย่างใด คณะทำงานด้านการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด รายงานผลการค้นหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประชากรกลุ่มเสี่ยงแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ เมียนมาร์ กัมพูชา และลาว ไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด ในส่วนของการซ้อมแผนเผชิญเหตุหากเกิดสถานการณ์การระบาดระลอก 2 ซึ่งรัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานและจังหวัดต่างๆ ร่วมฝึกซ้อมนั้น มอบหมายให้สำนักอนามัยเป็นหน่วยงานหลัก พร้อมให้สำนักการแพทย์เป็นหน่วยงานสนับสนุนและร่วมซักซ้อม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ ศบค.กำหนดไว้ และเพื่อประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

          นอกจากนี้ที่ประชุม ได้เห็นชอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ตามที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอ สำหรับใช้กำหนดแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครเมื่อเกิดสภาวะวิกฤตหรือภัยต่างๆ ที่ส่งผลให้กระบวนการทำงานของหน่วยงานของกรุงเทพมหานครหยุดชะงัก เพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครสามารถกลับมาปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพแม้ในภาวะวิกฤตหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งขอบเขตของแผนจะครอบคลุมเหตุการณ์ภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ เหตุการณ์อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว อาคารถล่ม เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง และเหตุการณ์โรคระบาดต่อเนื่องร้ายแรง โดยการขับเคลื่อนแผนดังกล่าวจะต้องจัดตั้ง BCP Team เพื่อดำเนินการในรูปคำสั่ง การมอบหมายภารกิจและกำหนดหน้าที่ให้ชัดเจน มีการกำหนดสถานที่ปฏิบัติ การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยจะนำเสนอแผนดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาต่อไป
 

 

อัลบั้มภาพ