image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

             (4 ส.ค.63) เวลา 10.00 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับนางเฮเลเนอ บุดลีเกอร์ อาร์ทิเอดา (H.E. Mrs. Helene Budliger Artieda) เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย และ นายปีแอร์ ชาโบลซ์ (Mr. Pierre Chabloz) กงสุลใหญ่และที่ปรึกษาเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย ซึ่งได้เดินทางมาเข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือโครงการนำร่องว่าด้วยการสัญจรด้วยระบบไฟฟ้า (SHIFT) รวมถึงหารือเรื่องผลกระทบจากการดำเนินโครงการก่อสร้างโดยรอบสถานเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบกุญแจเมืองกรุงเทพมหานคร และหนังสือ Arches Honoring the Royal House of Chakri เป็นของที่ระลึก โดยมี พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ นายสกลธี ภัททิยกุล นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นางวันทนีย์ วัฒนะ นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง นายธรรมรัต หวั่งหลี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและโฆษกกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกทม.(เสาชิงช้า)

             ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสมาพันธรัฐสวิสได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสสมาพันธรัฐสวิสในปี 2440 ต่อมา เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2474 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามย่อในสนธิสัญญาไมตรีและการค้า ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จึงถือให้วันดังกล่าวเป็นวันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสมาพันธรัฐสวิส (มีการลงนามสนธิสัญญาฉบับเต็ม เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2474) นอกจากนี้กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กับสมาพันธรัฐสวิสในฐานะเมืองพี่เมืองน้องกับเมืองโลซาน (Lausanne) และได้มีการลงนามในข้อตกลงการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานคร โดย ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และเมืองโลซาน โดยนายแดเนียล เบรลาซ นายกเทศมนตรีเมืองโลซาน เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2552 ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีสาขาที่แลกเปลี่ยนระหว่างกัน ได้แก่ การศึกษา วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา และสิ่งแวดล้อม ในการนี้เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยได้มีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือโครงการนำร่องว่าด้วยการสัญจรด้วยระบบไฟฟ้า (SHIFT) ซึ่งเป็นโครงการนำร่องระหว่างสมาพันธรัฐสวิสและประเทศไทยเพื่อนำร่องฝูงยานพาหนะไฟฟ้า (Electronic Vehicle (EV) Fleet) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อเร่งการนำยานพาหนะมาใช้โดยผู้ประกอบการฝูงยานยนต์เอกชนเพื่อการขับเคลื่อนและการบริการขนส่งสินค้า เพื่อจ่ายพลังงานให้กับยานพาหนะไฟฟ้า (EVs) โดยใช้พลังงานหมุนเวียน และเพื่อสนับสนุนความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่ง รวมถึงการหารือเรื่องโครงการก่อสร้างโดยรอบสถานเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย เกี่ยวกับการจราจรโดยเฉพาะการจราจรบนถนนเพลินจิตและถนนวิทยุ ซึ่งมีโครงการก่อสร้างโดยรอบหลายโครงการฯอีกด้วย โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานและดำเนินการในส่วนความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร

--------- (สกณธ์...สปส.รายงาน)

 
 

อัลบั้มภาพ