image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

จิตอาสาพัฒนาคลองมะนาวและคลองเสาหิน ลดปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วมถนนจันทน์และถนนสาธุประดิษฐ์

 
เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 31 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 76 ครั้ง

         พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยราชการในพระองค์ 904 และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่

          (31 ก.ค.63) ณ บริเวณลานบริษัท ICC หน้าโรงเรียนนานาชาติ คิงส์ คอลเลจ กรุงเทพฯ ถนนรัชดาภิเษก เขตยานนาวา เวลา 08.00 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองมะนาวและคลองเสาหิน เพื่อแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วมถนนจันทน์ เขตบางคอแหลม และถนนสาธุประดิษฐ์ เขตยานนาวา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อปลุกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะเป็นการร่วมกันพัฒนาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไป โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสา จำนวน 500 คน ร่วมกิจกรรมขุดลอกคูคลอง ดูดเลน เก็บขยะ กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณคลองมะนาว ความยาว 3,140 ม. ความกว้าง 4-6 ม. และคลองเสาหิน ความยาว 2,300 ม. ความกว้าง 2-4 ม. เพื่อเปิดทางน้ำไหล เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากถนนสาธุประดิษฐ์ไปลงแม่น้ำเจ้าพระยา โดยกำหนดแผนการดำเนินการ ดังนี้ บุคลากรสำนักงานเขตยานนาวาและประชาชนจิตอาสา จำนวน 50 คน พัฒนาคลองมะนาวฝั่งตะวันออก ความยาว 600 ม. บุคลากรสำนักงานเขตคอแหลมและประชาชนจิตอาสา จำนวน 50 คน พัฒนาคลองมะนาวฝั่งตะวันตก ความยาว 600 ม. บุคลากรสำนักการระบายน้ำและประชาชนจิตอาสา จำนวน 400 คน พัฒนาคลองเสาหิน ความยาว 2,300 ม.และคลองมะนาวบางส่วน ความยาว 1,940 ม.

          ทั้งนี้ เขตยานนาวาต่อเนื่องเขตบางคอแหลม มีจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก จำนวน 2 จุด ได้แก่ ถนนจันทน์ตั้งแต่แยกสาธุประดิษฐ์ถึงซอยบำเพ็ญกุศล และถนนสาธุประดิษฐ์ตั้งแต่แยกสาธุประดิษฐ์ถึงซอยโพธิ์แมน ซึ่งถนนดังกล่าวเป็นถนนที่มีประชาชนใช้สัญจรเป็นจำนวนมาก หากเกิดน้ำท่วมขังจะส่งผลกระทบต่อการจราจร สำนักการระบายน้ำจึงดำเนินโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ในถนนจันทน์ เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 1.80 ม. ด้วยวิธีดันท่อ (Pipe Jacking) พร้อมบ่อสูบน้ำกำลังสูบ 4.50 ลบ.ม./วินาที เพื่อสูบน้ำระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา คาดว่าโครงการก่อสร้างดังกล่าวจะแล้วเสร็จในเดือน มี.ค.64

    

จิตอาสากรุงธนเหนือร่วมพัฒนาคลองในพื้นที่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

          ในวันเดียวกัน เวลา 09.00 น. ณ วัดกระจัง เขตตลิ่งชัน : นายแพทย์พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ ผู้แทนกรมบังคับคดี และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดคลอง ขุดลอกดินเลน เปิดทางน้ำไหลบริเวณที่ตื้นเขิน ตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง กำจัดวัชพืชและขยะในคลอง ริมคลอง และทาสีราวกันตก บริเวณคลองวัดกระจัง เขตตลิ่งชัน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนริมฝั่งคลองให้ดียิ่งขึ้น

  

จิตอาสากรุงเทพกลางพัฒนาคูคลอง

        นอกจากนี้ เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.ชินทัต มีศุข ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง สำนักการระบายน้ำ หน่วยงานทหาร ขส.ทบ. กรมการทหารสื่อสาร กรมทหารช่างอากาศ กรมสรรพาวุธทหารบก โรงพยาบาลพระมงกุฎ ศูนย์บริการสาธารณะสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะ เศษวัสดุ ตัดแต่งกิ่งไม้ ตักเลนและเทน้ำหมักชีวภาพ (EM) เพื่อฟื้นฟูสภาพน้ำในคลอง เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ และส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด เสริมสร้างความสามัคคี และร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 350 คน ณ บริเวณคูน้ำข้างสโมสรทหารอากาศ ช่วงถนนเตชะวณิชถึงศาลเจ้าแม่ทับทิม ความยาว 330 เมตร


-------------- (จิรัฐคม/อรรจน์ชญาณ์...สปส.รายงาน)

 แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/hotnews/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ5MjA5MQ==

 

อัลบั้มภาพ