image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

กทม.ยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่น (ประกายเพชร) ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563

 
เผยแพร่โดย : ศิวพงษ์ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 1 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 397 ครั้ง

          (1 ส.ค.63) เวลา 14.00 น. นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 โดยมีนายสมบูรณ์ หอมนาน รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ผู้บริหารสถานศึกษา เยาวชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

          กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กำหนดจัดพิธีเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 เพื่อเชิดชูเกียรติเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกและมีโอกาสได้นำเสนอผลงาน เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน ทำให้เกิดแรงจูงใจในการฝึกฝนพัฒนาตนเองสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้เป็นครั้งที่ 15 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีอายุ 15-25 ปี มีภูมิลำเนาและกำลังศึกษาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่ดีและได้แสดงบทบาทที่เหมาะสม รวมทั้งรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการนำเสนอผลงาน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) โดยมีผลงานที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 64 ผลงาน แบ่งออกเป็น 10 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกีฬา ด้านนันทนาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนาเยาวชน ด้านสื่อมวลชน ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี และด้านอาชีพ

          รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กและเยาวชนไทย ซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพมีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน พัฒนาองค์ความรู้อย่างครอบคลุมทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อสร้างฐานการเรียนรู้ที่ดีและให้เยาวชนได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ก้าวทันต่อเหตุการณ์ และรู้ทันสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของโลก ตลอดจนมีภูมิคุ้มกันทางด้านพฤติกรรมและความนึกคิด รวมถึงเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคง เข้มแข็ง และเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีความมั่นใจ กล้าที่จะคิด และดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนได้รับการยอมรับจากสังคมให้เป็นเยาวชนต้นแบบ พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นเยาวชนที่ดี และเกิดแรงจูงใจในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมต่อไป ในโอกาสนี้ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเยาวชนที่ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้เป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) โล่รางวัลและการเชิดชูเกียรติที่ได้รับในครั้งนี้ นอกจากจะสร้างความสุขต่อตนเองแล้ว ยังได้สร้างความปลาบปลื้มใจและความภาคภูมิใจให้กับบิดา มารดา ผู้ปกครองและคณาจารย์ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆเยาวชน ขอให้มุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งรักษาคุณงามความดีนี้ไว้ให้คงอยู่ตลอดไป เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าและมั่นคงสืบไป
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

 

แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/board/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQzNjA5MQ==

อัลบั้มภาพ