image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

         (29 ก.ค.63) เวลา 14.30 น. : นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 โดยมี ผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกทม.(เสาชิงช้า)

          ที่ประชุมได้พิจารณาคำขอรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชน เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน 3 องค์กร ประกอบด้วย 1. มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ เขตภาษีเจริญ เป็นองค์กรที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้านความเป็นธรรมทางเพศ โดยการสร้างความตระหนักและความเข้าใจของสาธารณชน ผลักดันในนโยบายสาธารณะและกฎหมายที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งศึกษาและสนับสนุนให้เกิดงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนด้านความเป็นธรรมทางเพศ ส่งเสริมความเสมอภาคเท่าเทียมระหว่างกลุ่มคนรักเพศเดียวกัน มีที่ปรึกษาที่มีความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคม มีการจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ และมีแผนการดำเนินงานในอนาคต 2.เครือข่ายอาสาโรคลมชักแห่งประเทศไทย เขตวัฒนา เป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวเป็นกลุ่มของผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคลมชัก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพอนามัย ตลอดจนการสร้างความรู้ ความตระหนักต่อสังคมและผู้ป่วยโรคลมชัก ผู้ดูแลโรคลมชักให้มีความเข้าใจ การป้องกัน การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ผู้ป่วยโรคลมชักได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข มีที่ปรึกษาที่มีความรู้ด้านสวัสดิการสังคม โดยมี พลตรีนายแพทย์ ดร. โยธิน ซินวลัญช์ ประธานมูลนิธิโรคสมองโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าให้การรับรองผลการดำเนินงาน 3.ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) เขตลาดพร้าว เป็นองค์กรที่ส่งเสริมสนับสนุนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้มีการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายการทำงานด้านพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในเขตลาดพร้าว สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีการประสานงานให้การช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมเบื้องต้นได้รวดเร็วและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย พร้อมความคุ้มครองพิทักษ์สิทธิอันพึงมี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และมีผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวให้การรับรอง ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมองค์กร และตรวจสอบหลักฐาน ครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรรมการกำหนด ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบรับรององค์กรทั้ง 3 แห่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์

          นอกจากนี้ยังได้พิจารณาคำขอรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการขุมชน จำนวน 1 องค์กร ได้แก่ กองทุนสวัสดิการสูงวัย ตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน เป็นองค์กรที่ส่งเสริมให้สมาชิกมีสัจจะ มีวินัยในการออมทรัพย์ เพื่อสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการ เสริมสร้างความรัก สมัครสมานสามัคคี เพื่อสร้างความเข้มแข็งและมั่นคง มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ นันทนาการ ศึกษาดูงาน ดนตรี ร้องเพลงให้กับสมาชิกผู้สูงวัย มีที่ปรึกษาที่มีความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคม และมีผู้อำนวยการเขตตลิ่งชันให้การรับรอง จากการตรวจเยี่ยม และตรวจสอบหลักฐานแล้ว ครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรรมการกำหนดเช่นกัน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรององค์กรดังกล่าวเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน

        ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2548-2563 มีองค์กรในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ผ่านการรับรอง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550) ทั้งสิ้น 373 องค์กร แบ่งเป็น องค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน 290 องค์กร และองค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวน 83 องค์กร
 

อัลบั้มภาพ