image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองเปรมประชากร จัดเก็บขยะไม่ให้ตกค้าง เจรจารื้อย้ายบ้านเรือนรุกล้ำ

 
เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 21 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง

          (21 ก.ค.63) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตในพื้นที่คลองเปรมประชากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมพิจารณาในการดูแลรักษา ฟื้นฟู คลองเปรมประชากร ในประเด็นปัญหาที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) แจ้งทางกรุงเทพมหานครให้ดำเนินการ ดังนี้ 1.ปัญหาการจัดเก็บขยะ 2.การปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองเปรมประชากร และ 3.อาคารบ้านเรือนรุกล้ำคลองเปรมประชากร ด้านปัญหาการจัดเก็บขยะ ซึ่งมีขยะตกค้างจำนวนมากทั้งบริเวณริมคลอง ใต้ถุนบ้าน ใต้สะพานข้ามคลอง และบริเวณริมถนน ได้สั่งการให้เพิ่มมาตรการในการจัดเก็บขยะ โดยปรับแผนการปฏิบัติการ ดังนี้ 1.เพิ่มความถี่ในการจัดเก็บขยะ 2.จัดทีมลงพื้นที่ทุกวันเพื่อตรวจสอบว่ามีขยะตกค้างหรือไม่ โดยกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานให้มีความเรียบร้อย 3.เพิ่มวันในการทำความสะอาด Big Cleaning จากเดิมที่ทำเฉพาะวันพุธ นอกจากนี้ให้จัดทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บขยะและขยะตกค้างในพื้นที่ริมคลองเปรมประชากร โดยมีนางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าทีม และมีผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตในพื้นที่คลองเปรมประชากร สำนักงานเขตละ 1 คน หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และผู้แทนชุมชนทุกชุมชน ร่วมทีมปฏิบัติการ โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 1.ปรับรูปแบบการจัดเก็บขยะ โดยจัดเก็บขยะทางน้ำให้น้อยลง แต่เพิ่มการจัดเก็บขยะทางบกให้มากขึ้น 2.จัดทำแผนการปฏิบัติงานจัดเก็บขยะในพื้นที่ริมคลองเปรมประชากร ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 ก.ค.63 3.เพิ่มความถี่ในการจัดเก็บขยะ โดยจัดเก็บขยะอย่างรวดเร็วและไม่มีขยะตกค้าง 4.สำรวจพื้นที่และกำหนดจุดพักขยะ จุดแพลูกบวบดักขยะ 5.เพิ่มระบบการเก็บขนขยะทั้งทางบกและทางน้ำ 6.ประชาสัมพันธ์รณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนริมคลองเปรมประชากร ทั้ง 2 ฝั่ง ไม่ให้ทิ้งขยะลงคลอง โดยให้ทิ้งขยะตามจุดที่กำหนดไว้ 7.พิจารณาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการลงโทษผู้กระทำความผิดทิ้งขยะลงคลอง ทั้งนี้ได้กำหนดเป้าหมายไว้ภายใน 2 สัปดาห์ จะต้องไม่มีขยะตกค้างบริเวณริมคลองเปรมประชากร นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำจัดทำแพลูกบวบดักขยะเพิ่มเติมให้กับสำนักงานเขต รวมทั้งพิจารณาวัสดุชนิดอื่น เช่น ท่อ PVC เพื่อนำไปจัดทำแพลูกบวบให้มีความคงทนและแข็งแรงกว่าวัสดุที่ใช้ในปัจจุบัน

          สำหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองเปรมประชากร ซึ่งมีประชาชนแขวนถุงขยะบริเวณหน้าบ้านริมคลอง ทำให้ดูไม่สวยงาม และส่งผลให้ขยะปลิวลงคลอง ได้สั่งการให้สำนักงานเขตในพื้นที่คลองเปรมประชากรดำเนินการ ดังนี้ 1.พิจารณากำหนดจุดวางถังรองรับขยะ เพื่อให้ประชาชนนำขยะที่บ้านมาทิ้งบริเวณถังรองรับขยะที่จัดเตรียมไว้ 2.พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาไม่ให้ประชาชนแขวนถุงขยะบริเวณหน้าบ้านริมคลอง รวมทั้งให้ดำเนินการจัดเก็บเศษวัสดุจากการรื้อย้ายอาคารบ้านเรือนริมคลองและปรับพื้นที่ให้เรียบร้อย ส่วนอาคารบ้านเรือนรุกล้ำคลองเปรมประชากร ได้แก่ อาคารบ้านเรือนที่ก่อสร้างแล้ว ปัจจุบันไม่มีผู้อยู่อาศัย แต่ยังไม่มีการรื้อย้าย และอาคารบ้านเรือนที่ก่อสร้างขึ้นใหม่ในพื้นที่รุกล้ำ ได้สั่งการให้สำนักงานเขตลงพื้นที่สำรวจอาคารบ้านเรือนที่รุกล้ำริมคลองเปรมประชากร และใช้วิธีเจรจากับผู้รุกล้ำให้ดำเนินการรื้อย้าย กรณีที่ใช้วิธีเจรจาแล้วผู้รุกล้ำไม่ยินยอมรื้อย้ายออกไป ให้พิจารณาดำเนินการตามข้อกฎหมายที่กำหนดไว้
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)