image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

สารผู้ว่าฯกทม. เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

 
เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 26 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 162 ครั้ง

          (26 มิ.ย.63) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยในฐานะที่เป็นสมาชิก ได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลก เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐได้บูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ ทั้งการสกัดกั้น การปราบปราม และการบำบัดรักษา จนสามารถจับกุมผู้ค้าและยึดยาเสพติดได้เป็นจำนวนมาก รวมทั้งรณรงค์ป้องกันให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกภาคส่วนปฏิเสธยาเสพติด เพื่อนำไปสู่ จุดมุ่งหมายคือ สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด


          ทั้งนี้ ขอขอบคุณชาวกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ที่ได้ทำงานอย่างทุ่มเท เพื่อให้ปัญหายาเสพติดหมดไป ซึ่งการแก้ไขปัญหายาเสพติดจะประสบ ความสำเร็จได้ ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนถือเป็นกำลังสำคัญ จึงเน้นสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันคนรุ่นใหม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมทั้งให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนลดลง โดยใช้กลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน/ชุมชน ภายใต้แนวคิด SAVE ZONE, NO NEW FACE "พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด" เพื่อให้สังคมปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน

 

 แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/hotnews/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQzMTM4MQ==