image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 ประธานที่ปรึกษาของผว.กทม.วัลลภ ประชุมรับทราบความพร้อมโรงเรียนสังกัด 4 เขต กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ การบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด - 19

          (29 พ.ค. 63) ที่ห้องประชุมประดู่ทอง โรงเรียนวัดดอกไม้ เขตยานนาวา : นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเขต ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร 4 สำนักงานเขต กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ประกอบด้วย สำนักงานเขตยานนาวา เขตปทุมวัน เขตบางรัก และเขตสาทร โดยมีนางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมรับทราบถึงแนวทางและการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดกลุ่มเขต มีผู้บริหารเขตยานนาวา เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตสาทร ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรายงานผลแนวทางและเตรียมความพร้อมของแต่ละโรงเรียน 

          โดยที่ประชุมประธานได้กล่าวถึงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ซึ่งส่งผลกระทบกับการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องเลื่อนไปเป็นวันที่ 1 ก.ค. 63 พร้อมกับโรงเรียนทั่วประเทศได้ให้แนวทางการเรียนการสอนระบบออนไลน์ผ่าช่องทางการเรียนรู้ 4 ช่องทาง ที่สำนักการศึกษาได้จัดเตรียมการจัดการเรียนให้ครอบคลุมนักเรียนทุกคน ปรับระบบที่นักเรียนและผู้ปกครองมีความพร้อม มีอุปกรณ์ใช้วิธีการเรียนตามที่สำนักการศึกษาได้ทำการสำรวจความพร้อม หรือไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่สำนักการศึกษาวางแนวทางไว้ กรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมด้านการเรียนการสอนไว้แล้ว ซึ่งสำนักการศึกษาได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน และหากไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ทางโรงเรียนจะส่งครูไปดูแลถึงที่บ้าน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการจัดการเรียนแบบ 4 on ของกรุงเทพมหานครต่อไป

 

อัลบั้มภาพ