image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

กทม.ควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง

 
เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 18 พฤษภาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง

             นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวกรณีผู้เชี่ยวชาญเตือนเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ระบาดช่วงฤดูฝนว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย ได้เตรียมความพร้อมระบบเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมถึงมีแนวทางตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานพยาบาลสังกัด กทม.ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจัดตั้งคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจในทุกศูนย์บริการสาธารณสุข (ARI Clinic) คัดกรองผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจทั้งหมด ไม่ให้เข้าไปในตัวอาคารของสถานพยาบาล เพื่อลดการแพร่เชื้อทั้งโรคไข้หวัดใหญ่ โรคติดเชื้อโควิด-19 และโรคระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ อีกทั้งได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพเพื่อป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่ รวมถึงโรคที่มากับฤดูฝน ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
              ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้น สำนักการแพทย์ กทม. ยังได้จัดเก็บข้อมูลทางสถิติ นำมาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนควบคุมป้องกันโรค จัดทำแนวทางการควบคุมและรักษาไข้หวัดใหญ่แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ชัดเจน รวมถึงตรวจคัดกรองแยกประเภทกลุ่มโรคตามอาการ นำไปสู่การการตรวจค้นพบโรคและวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนเตรียมพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ เช่น อ่างล้างมือ น้ำ สบู่หรือเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย และทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ขณะเดียวกันได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับวัคซีน จำแนกได้ 7 กลุ่ม ดังนี้ หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ธารัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง(รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) และโรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35 กิโลกรัม/ตารางเมตร) โดยจะได้รับการจัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพฯสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ line @ucbkk สร้างสุข ทั้งนี้ มีกำหนดเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 3 สายพันธุ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน เป็นต้นไป สามารถไปรับบริการได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ทั้ง 68 แห่ง โรงพยาบาลในสังกัด กทม. และโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/board/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ0MDE3MQ==

 

อัลบั้มภาพ