Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ


                       กทม.ได้ปรับแนวทางให้บริการงานทะเบียน 50 เขต ลดความหนาแน่นของประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ตามข้อสั่งการของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ดังนี้
 
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
 
🔴งานทะเบียนราษฎร์ ⏩ ให้บริการเฉพาะการรับแจ้งเกิด-ตาย การตรวจ คัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร
 
🔴งานบัตรประจำตัวประชาชน ⏩ ให้บริการเฉพาะขอตรวจคัดและรับรองสำเนาเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน
 
🔴งานทะเบียนทั่วไป ⏩ให้บริการเฉพาะจดทะเบียนสมรส-หย่า และคัดรับรองเอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียนทั่วไป
 
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00-16.00 น.
 
🔴ให้บริการเฉพาะรับแจ้งเกิด-ตายเท่านั้น
 
                       ช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ของดให้บริการทำบัตรประชาชนก่อนนะครับ เนื่องจากในการทำบัตรใหม่จะต้องพิมพ์ลายนิ้วมือบนเครื่องสแกนเพื่อจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อระหว่างบุคคลได้ โดย กระทรวงมหาดไทยได้ขยายเวลาในการขอมีบัตรใหม่ออกไปอีก 120 วัน หรือถึงวันที่ 31 ก.ค.63 ไม่ต้องรีบร้อนครับ

แหล่งที่มาข้อมูล : https://www.facebook.com/aswinkwanmuang/?fref=ts