image
Main Menu
BANGKOK

 เผยแพร่โดย : ณัฐวุฒิ อยู่พุ่ม | 6 กุมภาพันธ์ 2563 | จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง

          (6 ก.พ.63) ณ ห้องรัตนโกสินทร์ กทม.(เสาชิงช้า) : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2563 โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม โดยในวันนี้ที่ประชุมได้หารือแนวทางการแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน ซึ่งกรุงเทพมหานครได้แจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนไปแล้วกว่า 1.7 ล้านอัน เหลืออีกประมาณ 4-5 แสนอัน โดยสำนักอนามัย สำนักการแพทย์ และสำนักงานเขตจะนำออกไปแจกอย่างต่อเนื่องตามสถานีรถไฟฟ้าและสถานที่ชุมชนวันละกว่า 20,000-30,000 อัน นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นว่ากรุงเทพมหานครมีโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครกว่า 10 แห่ง และครูโรงเรียนฝึกอาชีพเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับการตัดเย็บหน้ากากอนามัย สามารถนำไปถ่ายทอดได้ ประกอบกับมีอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครกว่า 700 คน หากระดมกำลังบุคลากรจะสามารถผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าได้เป็นจำนวนมาก และถือว่าคุ้มกับการผลิตเนื่องจากหน้ากากอนามัยแบบผ้าสามารถนำไปซักและกลับมาใช้ใหม่ได้

          ในส่วนของเจลล้างมือซึ่งมีความขาดแคลนเช่นกัน กองเภสัชกรรม สำนักอนามัยได้จัดทำสเปรย์เจล และเจลล้างมือ โดยใช้แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสามารถใช้งานได้ดี ทั้งนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้หน่วยงานที่ต้องให้บริการประชาชน ติดตั้งเจลล้างมือชนิดกดเพื่อให้บริการประชาชน หากผลิตไม่พอแก่การแจกจ่ายจะจัดซื้อเพิ่มเติม ทั้งนี้โครงการจัดทำหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์อื่นๆ จะขอใช้งบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

          สำหรับมาตรการการดำเนินการแก้ปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพฯ นั้น  กรุงเทพมหานครขอให้สถานที่ก่อสร้างหยุดการทำงานที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ระหว่างวันที่ 4-6 ก.พ.63 และหลังจากนี้หากสถานการณ์ฝุ่นละอองยังคงเกินมาตรฐาน  จะขอความร่วมมือหยุดกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีในงานก่อสร้างที่ไม่ก่อให้เกิดฝุ่น เช่น การตกแต่งภายใน การทาสี ยังสามารถทำได้ตามปกติ รวมทั้งโครงการที่มีความสำคัญและเร่งด่วนก็ยังคงสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้

ร่วมทำบุญตักบาตรในวันมาฆบูชา และวันกตัญญูแห่งชาติ

          สำหรับวันมาฆบูชาซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่ชาวพุทธถือเป็น “วันจาตุรงคสันนิบาต” แปลว่า การประชุมอันประกอบด้วยองค์สี่ ซึ่งมีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในสมัยพุทธกาล คือ 1. พระสงฆ์สาวก 1,250 รูป ที่ออกเผยแพร่พุทธศาสนาเดินทางกลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ เวฬุวันมหาวิหาร 2. พระสงฆ์ ทั้ง 1,250 รูป ล้วนเป็นพระอรหันต์ ที่ได้รับการบวชจากพระพุทธเจ้าโดยตรง ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา 3. พระสงฆ์ 1,250 รูป ได้มาประชุมพร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมาย และ 4. วันที่มาประชุมตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3) โดยในวันนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมเทศนา“โอวาทปาฏิโมกข์” ซึ่งเป็นหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา 3 ประการ ได้แก่ 1. การไม่ทำบาปทั้งปวง 2. การทำกุศลให้ถึงพร้อม 3. การทำจิตให้ผ่องใส และนอกจากเป็นวันสำคัญทางศาสนาแล้ว เมื่อปี 2549 รัฐบาลไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา ที่ถือเป็นวันแห่งความรักของพุทธศาสนา โดยถือเหตุการณ์ที่เหล่าสาวกทั้ง 1,250 รูป ได้กลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมายด้วยความรักในพระองค์หลังจากได้ออกไปเผยแพร่พุทธศาสนา เป็นสิ่งที่แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีอันบริสุทธิ์ รัฐบาลจึงประกาศให้วันมาฆบูชาเป็น “วันกตัญญูแห่งชาติ” เพื่อส่งเสริมค่านิยมที่เหมาะสมแก่คนไทยโดยเฉพาะวัยรุ่นไทย ที่มักยึดถือค่านิยมวันแห่งความรักที่ไม่ถูกต้อง

          ทั้งนี้ในปี 2563 นี้ วันมาฆบูชาจะตรงกับวันที่ 8 ก.พ. 63 กรุงเทพมหานครกำหนดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 69 รูป  เนื่องในวันมาฆบูชา ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อเป็นการทำนุบำรุง ส่งเสริม และเผยแผ่พระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากนี้ยังเพื่อการถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วย

เริ่มต้นชีวิตคู่ถูกต้องตามกฎหมาย

          ในส่วนของกิจกรรมวันวาเลนไทน์ (14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี) หรือวันแห่งความรักตามหลักคิดของคริสต์ศาสนาหรือตามหลักสากลนั้น กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตต่างๆ กำหนดจัดกิจกรรมให้บริการจดทะเบียนสมรสเป็นกรณีพิเศษนอกสำนักทะเบียน Valentine’s  Day 2020 ดังนี้ สำนักงานเขตบางรัก จัดงาน “รัตนโกสินทร์ แผ่นดินแห่งความรัก” ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  สำนักงานเขตคลองเตย “คลองรัก@คลองเตย” ณ บริเวณท้องฟ้าจำลอง สำนักงานเขตคลองสาน “คลองสาน สานรัก ณ ไอคอนสยาม” ณ ศูนย์การค้า ไอคอนสยาม สำนักงานเขตบางขุนเทียน “รักให้โลกรู้” ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะไบร์ท สำนักงานเขตปทุมวัน “วิวาห์สร้างชาติ” ณ ลานพาร์คพารากอน สำนักงานเขตลาดกระบัง “รักนี้มีมนต์ขลัง ลาดกระบังคือคำตอบ” ณ ศูนย์การค้า เดอะพาซิโอ มอลล์ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ “หว่ออ้ายหนี่ ที่สัมพันธ์ สมรสกันที่เจ้าท่า” ณ กรมเจ้าท่า บนเรือนแพพระยาวิสูตรสาคร ส่วนสำนักงานเขตที่จัดงานและมีการจดทะเบียนสมรสในสำนักทะเบียน ได้แก่ สำนักงานเขตบางซื่อ  สำนักงานเขตบางพลัด  สำนักงานเขตบางบอน  สำนักงานเขตสวนหลวง  สำนักงานเขตพระนคร  สำนักงานเขตดอนเมือง  สำนักงานเขตมีนบุรี  สำนักงานเขตสะพานสูง  สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  สำนักงานเขตบางนา  สำนักงานเขตหนองแขม  สำนักงานเขตห้วยขวาง  สำนักงานเขตยานนาวา  สำนักงานเขตบางกอกน้อย  สำนักงานเขตบึงกุ่ม และสำนักงานเขตหลักสี่ เป็นต้น

----------------------

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 414  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้