image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 เผยแพร่โดย : วนิดา โสภาค | 4 กุมภาพันธ์ 2563 | จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง

 

          (4 ก.พ.63) เวลา 10.00 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการอบรมแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักอนามัย เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องบางกอก ชั้น B2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกทม.2 (ดินแดง)

 

          จากรายงานการพบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ครั้งแรก เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.62 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 27 ราย และจากรายงานอย่างเป็นทางการโดยศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เมื่อวันที่ 2 ก.พ.63 มีรายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก รวมทั้งสิ้น 14,553 ราย จาก 26 ประเทศ เห็นได้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว สำหรับประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วย รวมทั้งสิ้น 19 ราย โดยหายป่วยและแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล จำนวน 8 ราย ดังนั้น เพื่อเพิ่มการเฝ้าระวังและพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งในระบบบริการสาธารณสุข และในระดับชุมชน สำนักอนามัย กทม. จึงกำหนดให้มีการอบรมแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และมีการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในระดับชุมชน ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ทั้ง 68 แห่ง รวมทั้งสิ้น 748 คน และจะมีการขยายความรู้ดังกล่าว โดยศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่แก่อาสาสมัครสาธารณสุขที่เหลืออีกประมาณ 1 หมื่นคน ต่อไป

          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จากสถานการณ์ของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยการแพร่ระบาดของโรคมีการเปลี่ยนแปลงและมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้น ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ และประเทศไทยได้ประกาศยกระดับการแจ้งเตือนโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นระดับ 3 พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมืออย่างเต็มที่ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนรับมือสถานการณ์ดังกล่าว จึงกำหนดให้มีแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมระหว่างอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในระดับชุมชน และป้องกันการแพร่กระจายของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จำเป็นต้องสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมในวันนี้ จะเกิดประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ตลอดจนเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ภายในในชุมชน ครอบคลุมพื้นที่กทม. ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือจากประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง และให้ความสำคัญกับมาตรการ “ใส่หน้ากากอนามัย กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” เป็นสำคัญ

 


————————

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 407  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้