image
Main Menu
BANGKOK

 เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 22 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง

(22 ม.ค 63) เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งเดินทางมาเข้าพบเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกรุงเทพมหานคร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้บริหารสำนักอนามัย และหน่วยงานที่เกี่ยว เข้าร่วมหารือ ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ดำเนินการโดยยึดหลักแนวทางตามยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอร์ระดับชาติ ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ควบคุมการเข้าถึงทางเศรษฐศาสตร์และทางกายภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนค่านิยมและลดแรงสนับสนุนทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลดอันตรายของการบริโภค ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการปัญหาแอลกอฮอล์ในระดับพื้นที่ และยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนากลไกการจัดการและสนับสนุนที่เข้มแข็ง ทั้งนี้ ด้านการป้องกัน ได้เน้นการป้องกันเด็กและเยาวชนในการเป็นนักดื่มหน้าใหม่ โดยจัดให้มีเขตพื้นที่ (Zoning) ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาทุกระดับโดยได้บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายผ่านกลไกคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร ส่งผลให้สถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีจำนวนลดลง ดำเนินการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา 36 แห่ง จำนวน 2,565 คน และอาสาสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร จำนวน 11,565 คน ให้เป็นแกนนำป้องกันและเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมาย ด้านการจัดสภาพแวดล้อม ได้จัดให้สถานที่ต่างๆ ตามกฎหมาย เช่น สถานที่ราชการ และสถานศึกษา เป็นต้น ให้เป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้านการลดอันตรายของการบริโภค มีการรณรงค์ลดเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะหลังการดื่มในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น ช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น ด้านการบังคับใช้กฎหมาย มีการตรวจสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ในการหารือได้มีการพูดคุยถึงปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดของการดำเนินงาน ได้แก่ 1. การฝ่าฝืนกฎหมายของผู้ประกอบการทั้งที่รู้และรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 2. การโฆษณาแฝงของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (BRAND DNA) 3. มีจำนวนของสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกแนวเขต Zoning เพิ่มขึ้น 4. จำนวนร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำนวนมาก 5. ความไม่ชัดเจนของเนื้อหากฎหมายโดยเฉพาะประเด็นเรื่องโฆษณาเปิดโอกาสให้ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตีความเอื้อต่อธุรกิจ 6. อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีขนาดใหญ่มีอิทธิพลต่อนโยบายเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ

นอกจากนี้ที่ประชุมได้หารือถึงแผนการดำเนินงานในอนาคต ดังนี้ 1. จัดทำแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติของกรุงเทพมหานครประจำปีเพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2. พัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติครบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 3. การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานส่วนต่างๆ ในการดำเนินกกรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5. สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนเข้าถึงกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร และ 6. พัฒนาสื่อ Social media เพื่อลดและแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชน


----------------------------- (พัทธนันท์...สปส./ปัทมาภรณ์ นศ.ฝึกงาน รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 324  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้