image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 16 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 88 ครั้ง           (16 ม.ค. 63) เวลา 09.00 น. พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครูกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 เพื่อรำลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ ตลอดจนกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของครู และวิชาชีพครู โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการเขต ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา หัวหน้าฝ่ายการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

           กรุงเทพมหานคร จัดงานวันครูกรุงเทพมหานคร ซึ่งตรงกับวันที่ 16 ม.ค. ของทุกปี เพื่อธำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของการยกย่องเชิดชูเกียรติครู รวมทั้งส่งเสริมคุณค่าและความภาคภูมิใจของการเป็นครู และเพื่อส่งเสริมพลังความสามัคคีของทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีบูชาบูรพาจารย์และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับวันครู มอบเกียรติบัตรให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่ได้รับรางวัลดีเด่นในด้านต่าง ๆ รวมทั้งมอบของที่ระลึกแก่ครูอาวุโส ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 357 ราย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การจับฉลากมอบของขวัญงานวันครูประจำปี พ.ศ.2563 นิทรรศการเกี่ยวกับวันครู การร้องเพลงประสานเสียงของนักเรียนโรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง พิธีมอบพวงมาลัยแด่ผู้แทนครูอาวุโสโดยผู้แทนนักเรียน พิธีส่งมอบโคมเทียนแด่ผู้แทนครูอาวุโสโดยผู้แทนครู พิธีกล่าวคำบูชาครู กล่าวคำปฏิญาณตน และกล่าวยกย่องเชิดชูเกียรติครู และในวันเดียวกันนี้ เวลา 07.00 น. นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ นอกจากนี้ในช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป กรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

           ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การจัดงานวันครูเป็นกิจกรรมที่มีการจัดมาอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นประเพณีที่สำคัญตามประเพณีไทยที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้เป็นการแสดงความเคารพนับถือต่อครูอาจารย์ ซึ่งคำว่า “ครู” นั้น มาจากคำว่า ครุ (คะ-รุ) ที่แปลว่า “หนัก” ทั้งนี้ เพราะครูจะต้องทุ่มเททั้งแรงกาย และแรงใจอย่างหนักยิ่ง เพื่ออบรมสั่งสอนให้คน ๆ หนึ่งเติบโตเป็นผู้มีวิชาความรู้ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นคนดีของสังคม ด้วยเหตุนี้ ครูจึงเป็นบุคคลที่สังคมไทยให้การยกย่องเสมือนพ่อแม่คนที่สองของศิษย์ แต่อย่างไรก็ดี ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และการศึกษา การติดต่อสื่อสารทำได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีข้อจำกัด ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยครูจะต้องพัฒนาให้เท่าทันตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงภาษาต่างประเทศ เพื่อจะได้จัดการเรียนการสอนให้ลูกศิษย์เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีกระบวนการคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา และขับเคลื่อนประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล ในการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 ต่อไป


------------------------- (มุทิตา สปส. รายงาน)

จำนวนคนอ่าน 268  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้