image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 เผยแพร่โดย : ณัฐวุฒิ อยู่พุ่ม | 13 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง

        (13 ม.ค. 63) นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นางวันทนีย์ วัฒนะ นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ บริเวณวัดเสมียนนารี เขตจตุจักร จากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงเรือที่ท่าเรือวัดเสมียนนารีเยี่ยมชมการพัฒนาคลองเปรมประชากร และเดินไปยังชุมชนประชาร่วมใจ 2 เขตจตุจักร เพื่อเป็นประธานในพิธีมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ และใบอนุญาตก่อสร้างให้กับชุมชนประชาร่วมใจ 2 ซึ่งเป็นชุมชนแรกริมคลองเปรมประชากรที่เริ่มต้นพัฒนาที่อยู่อาศัย และเป็นประธานพิธียกเสาเอกชุมชนประชาร่วมใจ 2 (คืนบ้านใหม่ให้พี่น้อง คืนสายคลองให้ส่วนรวม) อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ในวันนี้ ส่งต่อความมั่นคงนี้ไปยังลูกหลานในวันข้างหน้า

        กรุงเทพมหานคร สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) กองทัพภาคที่ 1 และชาวคลองเปรมประชากร ร่วมกันพัฒนาคลองเปรมประชากร ซึ่งเป็นอีกลำคลองหนึ่งที่รัฐบาลมีนโยบายจัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำคลองสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนริมคลอง และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพฯ ตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 โดยรัฐบาลมอบหมายให้กรุงเทพมหานครก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตริมคลอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการไหลของน้ำในคลองเปรมประชากร สำหรับ พอช. ดำเนินการเรื่องการพัฒนาที่อยู่อาศัยรองรับประชาชนชุมชนริมคลองที่สร้างบ้านเรือนรุกล้ำลำคลองซึ่งจะต้องรื้อย้ายบ้านออกจากลำคลองและแนวเขื่อน

        ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร จากคลองบ้านใหม่สุดเขตกรุงเทพมหานครถึงบริเวณถนนเทศบาลสงเคราะห์ เขตจตุจักร ความยาวรวม 2 ฝั่งคลองประมาณ 26 กม. โดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 จากคลองบ้านใหม่ถึงหมู่บ้านแกรนด์คาแนล ความยาวประมาณ 500 ม. ปัจจุบันการก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อย ประกอบด้วย ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ความยาว 460 ม. ก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล. คลองแยก ความยาว 40 ม. งานระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ความยาว 460 ม. ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 500 ม. ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 12 แห่ง ช่วงที่ 2 จากหมู่บ้านแกรนด์คาแนลถึงถนนสรงประภา เขตดอนเมือง ความยาวประมาณ 5,000 ม และช่วงที่ 3 จากถนนสรงประภาถึงถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ ความยาวประมาณ 10 ก.ม. จะเริ่มก่อสร้างในปี 64 สำหรับช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ เขตจตุจักร ความยาวประมาณ 11 ก.ม. คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ประมาณเดือน มิ.ย. 63

        นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร เป็นเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่มุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในทุกมิติอย่างยั่งยืน นอกจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นที่และพัฒนาคูคลองให้มีสภาพที่เหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ มีทัศนียภาพที่สวยงาม และในอนาคตสามารถใช้เป็นทางสัญจรให้กับคนเมืองได้ด้วยแล้ว การขับเคลื่อนยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประชาชนริมคลองให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง มีสุขภาวะที่ดี สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ในด้านที่ 4 เรื่องการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ และยังเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งมุ่งหวังให้คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายในปี 2579 โดยเฉพาะประชาชนผู้มีรายได้น้อยซึ่งควรได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมจากรัฐบาล ทั้งนี้ ขอชื่นชมและให้กำลังใจทุกหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการการทำงานอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณทุกภาคส่วน รวมถึงภาคประชาสังคม ท้องถิ่น รวมถึงภาคเอกชนที่ร่วมกันทำหน้าที่ และสนับสนุนภารกิจนี้ด้วยความเข้มแข็ง มุ่งมั่น ตั้งใจ และที่สำคัญยิ่งที่ต้องขอขอบคุณ ภาคชุมชนและประชาชนซึ่งเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนภารกิจนี้

        พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวด้วยว่า เชื่อมั่นว่าการเริ่มต้นพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากรในวันนี้ จะเป็นก้าวสำคัญที่จะส่งต่อความเชื่อมั่นของทุกชุมชนริมคลองเปรมประชากรให้สามารถพัฒนาที่อยู่อาศัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีชุมชนที่เข้มแข็งครบทั้งสายคลองตามเป้าหมาย และหวังว่ากิจกรรมในวันนี้จะเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนในประเทศพัฒนาไปพร้อมกับคนในประเทศต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ต่อไป

---------------------------

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 238  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้