image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 11 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 79 ครั้ง

(11 ม.ค.63) เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 เขตจตุจักร จากนั้นเวลา 09.30 น. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “วันเด็กปลอดขยะ” เพื่อให้ เด็กกทม.รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมเป็นพลเมืองที่ดี ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และร่วมป้องกันไม่ให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมมีความเสื่อมมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดจัดกิจกรรมใน 4 พื้นที่หลัก ได้แก่ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) รองรับเด็กได้ 20,000 คน สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) รองรับเด็กได้ 22,000 คน ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) รองรับเด็กได้ 5,000 คน และศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติทุ่งครุ รองรับเด็กได้ 5,000 คน โดยกิจกรรม ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ในช่วงเช้ามีพิธีมอบทุนการศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีและทำคุณประโยชน์ให้แก่กรุงเทพมหานคร จำนวน 148 ทุน จากนั้นตลอดทั้งวัน หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้จัดบูธและนิทรรศการในโซนกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ โซนที่ 1 เด็กกทม.เป็นเลิศ ประกอบด้วย สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักเทศกิจ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการโยธา สำนักการคลัง สำนักการศึกษา สำนักพัฒนาสังคม โซนที่ 2 เด็กกทม. มีสุข ประกอบด้วย สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักงานสถานธนานุบาล บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และโซนที่ 3 เด็กกทม.รักษ์โลก ประกอบด้วย สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เด็กที่ร่วมกิจกรรมต้องลงทะเบียนรับพาสปอร์ตไปร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ เมื่อประทับตราครบทุกฐานการเรียนรู้ จะได้รับของรางวัล และสามารถร่วมกิจกรรมชุดเครื่องเล่นสำหรับเด็ก อาทิ บ้านเป่าลม ชิงช้าสวรรค์ ม้าหมุน และรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม ได้ฟรีตลอดทั้งวัน

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา และตระหนักดีว่าเด็กในวันนี้คืออนาคตของชาติในวันข้างหน้า จึงได้กำหนดนโยบายในการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน ทั้งในด้านความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้านอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขอให้เด็กและเยาวชนทุกคน ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตน ขอให้ยึดมั่นในคุณงามความดี และประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีงาม มีความกตัญญูกตเวที มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น พร้อมตั้งใจใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อเติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่มีคุณค่า และเป็นพลังสำคัญในการพัฒนากรุงเทพมหานคร และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

ชวนเที่ยวงานวันเด็ก ณ ศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน และห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ทั่วกรุง

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน และห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ดังนี้ กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง เขตพระนครวันที่ 11 ม.ค.63 เวลา 08.30-13.00 น. ณ หอสมุดเมือง ฯ และวันที่ 18 ม.ค.63 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนเทเวศร์ เขตราชเทวีวันที่ 11 ม.ค. 63 เวลา 08.00-16.00 น. ณ พื้นที่เขตพระราชฐานในพระองค์ราชวิถี และวันที่ 19 ม.ค.63 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ ซอยพระนาง เขตห้วยขวางวันที่ 12 ม.ค.63 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ ห้วยขวาง เขตดินแดงวันที่ 18 ม.ค.63 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ เคหะชุมชนดินแดง 2 เขตดุสิตวันที่ 19 ม.ค.63 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนเกียกกาย และเวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ ดุสิต

กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ เขตพระโขนงวันที่ 11 ม.ค.63 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ บ้านจิรายุ-พูนทรัพย์ เขตปทุมวันวันที่ 11 ม.ค.63 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ สวนลุมพินี และวันที่ 18 ม.ค. 63 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่ เขตยานนาวาวันที่ 12 ม.ค.63 เวลา 07.30-15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้ เขตบางนาวันที่ 12 ม.ค.63 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนบางนาเขตคลองเตยวันที่ 18 ม.ค.63 เวลา 09.00-18.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนคลองเตย เขตวัฒนาวันที่ 18 ม.ค.63 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง เขตสวนหลวงวันที่ 18 ม.ค.63 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามฯ

กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ เขตลาดพร้าววันที่ 12 ม.ค.63 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ วัดลาดปลาเค้า เขตดอนเมืองวันที่ 18 ม.ค.63 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ วัดพรหมรังสี และห้องสมุดฯ รมณีย์ทุ่งสีกัน เขตบางซื่อวันที่ 18 ม.ค.63 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนเตชะวณิช และเวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ เขตบางซื่อ เขตจตุจักรวันที่ 11 ม.ค.63 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนวชิรเบญจทัศ เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ จตุจักร และ เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดสิ่งแวดล้อม เขตหลักสี่วันที่ 12 ม.ค.63 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนหลักสี่ เขตบางเขนวันที่ 18 ม.ค.63 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนบางเขน ห้องสมุดฯ บางเขน และห้องสมุดฯ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต

กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก เขตประเวศวันที่ 11 ม.ค.63 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ ประเวศ และวันที่ 12 ม.ค.63 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดวนธรรม เขตมีนบุรีวันที่ 11 ม.ค.63 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนมีนบุรี เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา วันที่ 18 ม.ค.63 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ มีนบุรี เขตลาดกระบังวันที่ 11 ม.ค.63 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ สีเขียว วันที่ 18 ม.ค.63 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนลาดกระบัง และห้องสมุดฯ ลาดกระบัง เขตหนองจอกวันที่ 11 ม.ค.63 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ หนองจอก วันที่ 19 ม.ค.63 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนหนองจอก เขตบึงกุ่มวันที่ 12 ม.ค.63 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เสรีไทยอนุสรณ์ และศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม เขตบางกะปิวันที่ 18 ม.ค.63 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนบางกะปิ และวันที่ 19 ม.ค.63 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ บางกะปิ เขตสะพานสูงวันที่ 18 ม.ค.63 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนสะพานสูง และห้องสมุดฯ สะพานสูง เขตคลองสามวาวันที่ 18 ม.ค.63 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนคลองสามวา และเวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ คลองสามวา

กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ เขตบางพลัดวันที่ 11 ม.ค.63 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 8 วันที่ 12 ม.ค.63 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนวัดฉัตรแก้วจงกลนี เขตคลองสานวันที่ 11 ม.ค.63 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ เขตคลองสาน วันที่ 18 ม.ค.63 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ อนงคาราม เขตทวีวัฒนาวันที่ 12 ม.ค.63 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา เขตธนบุรีวันที่ 18 ม.ค.63 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนวัดเวฬุราชิณ เขตจอมทองวันที่ 18 ม.ค.63 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ วัดราชโอรสาราม และเวลา 08.00-15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนจอมทอง เขตบางกอกใหญ่วันที่ 18 ม.ค.63 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่ เขตบางกอกน้อยวันที่ 12 ม.ค.63 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนอัมพวา เขตตลิ่งชันวันที่ 18 ม.ค.63 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ วัดรัชฎาธิษฐานฯ และศูนย์เยาวชนวัดชัยพฤกษมาลา

กลุ่มเขตกรุงธนใต้ เขตทุ่งครุวันที่ 11 ม.ค.63 เวลา 08.00-16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร 2 (ทุ่งครุ) วันที่ 12 ม.ค.63 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนทุ่งครุ วันที่ 18 ม.ค.63 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ ทุ่งครุ เขตบางบอนวันที่ 11 ม.ค.63 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา วันที่ 12 ม.ค.63 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ บางบอน เขตบางขุนเทียนวันที่ 12 ม.ค.63 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ บางขุนเทียน เขตราษฎร์บูรณะวันที่ 12 ม.ค.63 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 9 และเวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ เขตราษฎร์บูรณะ เขตภาษีเจริญวันที่ 12 ม.ค.63 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ ภาษีเจริญ เขตบางแควันที่ 18 ม.ค.63 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน)

--------------- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 252  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้