image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 25 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง

         (25 ธ.ค.62) เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

         กรุงเทพมหานครได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กรุงเทพมหานครในช่วงวันสถาปนากรุงเทพมหานคร (14 ธ.ค.) เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสรรเสริญ เสริมสร้างขวัญกำลังใจ และเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่บุคคลและวงศ์ตระกูลผู้ทำคุณประโยชน์ดังกล่าวสืบต่อไป ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 44 ราย

         ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีภารกิจในการดูแลพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และพัฒนาเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน จึงอาจกล่าวได้ว่าภารกิจของกรุงเทพมหานครนั้นเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของผู้คนนับตั้งแต่ถือกำเนิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ซึ่งการจะขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในการที่จะสร้างสรรค์สังคม พัฒนาเมือง และแก้ไขปัญหาส่วนรวม เพื่อให้มหานครแห่งนี้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนสำหรับทุกคนอย่างแท้จริง ในโอกาสนี้ ขอแสดงความชื่นชมแก่ผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 คุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในการสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานครเสมอมาจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั้นทถือเป็นสิ่งที่น่ายกย่องสรรเสริญ รวมถึงเป็นสิ่งที่สร้างความน่าภาคภูมิใจให้แก่ตนเอง ครอบครัว และวงศ์ตระกูล ขอให้ทุกท่านรักษาความดีนี้ไว้ให้คงอยู่ตลอดไป พร้อมร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและพัฒนากรุงเทพมหานคร ตลอดจนประเทศชาติ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างเข้มแข็งและทัดเทียมนานาอารยประเทศต่อไป


--------- (มุทิตา สปส. รายงาน)

 

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 268  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้