Main Menu
BANGKOK

ทิศทางการเข้าสู่ประชาคมโลกของกรุงเทพมหานคร(E-Book)

"กรุงเทพ มหานครถือเป็นเมืองที่มีความสัมพันธ์กับนานาประเทศมาตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยเป็นเมืองหน้าด่านก่อนเข้าสู่กรุงศรีอยุทธยา ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นเมืองต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง และเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกมานานแล้ว ปัจจุบันกรุงเทพมหานครควรจะสร้างความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมโลก โดยบริหารเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ และพิจารณาว่าจะใช้ความเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกให้เป็นประโยชน์ หรือเพิ่มเติมบทบาทอย่างไร เพื่อส่งเสริมกรุงเทพมหานครให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ อันจะช่วยสร้างให้กรุงเทพมหานครมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในประชาคมโลก"


หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์  บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
สุนทรพจน์เปิดงานสัมมนากรอบทิศทางการเข้าสู่ประชาคมโลกของกรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
ณ โรงรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร
 
 
 

จำนวนคนอ่าน 12252  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้