image
Main Menu
BANGKOK
5 นโยบายทันใจ NoW
                         พลตำรวจเอก อัศวิน  ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมกันจัดทำนโยบายเพื่อให้การบริหารราชการ การพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยประกาศ 1 ภารกิจพิเศษ 5 นโยบายทันใจ 19 ภารกิจผลักดันทันที ที่พร้อมดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ทันที ดังนี้

ภารกิจพิเศษ : การบริหารจัดการมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
                     กรุงเทพมหานครแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการดูแลจัดการพื้นที่ท้องสนามหลวง นับตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 จนถึงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มาแสดงความอาลัยและถวายบังคมพระบรมศพ ด้านการเดินทาง อาหาร ที่พัก ความปลอดภัย ความสะอาด การแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งดูแลรักษาพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสมพระเกียรติ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

5 นโยบายทันใจ
               1) สะอาด (Clean) : บ้านเมืองสะอาด การบริหารราชการใสสะอาด
               2) สะดวก (Convenient) : เดินทางสะดวก ใช้ชีวิตสะดวก ข้อมูลสะดวก
               3) ปลอดภัย (Community) : ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย
               4) คุณภาพชีวิตดี (Care) : ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ
               5) วิถีพอเพียง (Common way of living) : ภูมิใจในรากฐานไทย พอใจในความเป็นอยู่
 
 


นโยบายที่ 1 "สะอาด" (CLEAN) : บ้านเมืองสะอาด การบริหารราชการใสสะอาด
ประกอบด้วยภารกิจที่ดำเนินการทันที ดังนี้
                              (1) จัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC รับคำร้องขอด้านทะเบียนราษฎร์และการอนุญาตต่าง ๆ โดยแบ่งพื้นที่รับคำร้องและพื้นที่พิจารณาออกจากกันเพื่อลดขั้นตอน ลดระยะเวลา และสร้างกระบวนการที่ใสสะอาด ตามมาตรฐาน พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ
                              (2) รวมพลังชาวกรุงเทพฯ ร่วม Big Cleaning Day เมืองกรุงเทพฯ สะอาด ทั้งผู้ประกอบการ เจ้าของบ้าน ร้านค้า และจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดย่านชุมชน ย่านการค้า คู คลอง ทั่วกรุงเทพฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และปลูกจิตสำนึกร่วมกันดูแลรักษาพื้นที่ให้สวยงามเป็นระเบียบ
                              (3) คลองปลอดผักตบชวา ลดปัญหาน้ำท่วม รณรงค์เก็บผักตบชวา ทั้งในแม่น้ำเจ้าพระยา และในคลองทั่วกรุงเทพฯ และนำไปใช้ประโยชน์ เช่น แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัด
 นโยบายที่ 2 "สะดวก" (CONVENIENT) : เดินทางสะดวก ใช้ชีวิตสะดวก ข้อมูลสะดวก ประกอบด้วยภารกิจที่ดำเนินการทันที ดังนี้
                            (1) Bangkok2U รู้ทันเหตุการณ์ เปิด Application ให้บริการข้อมูลประชาชน เกี่ยวกับสภาพฝน สภาพน้ำท่วม สภากการจราจรบนท้องถนน ที่เป็นปัจจุบัน (Real Time) เพื่อให้ประชาชนสามารถตัดสินใจเลือกเส้นทางในการเดินทาง
                            (2) น้ำเร่งระบาย สั่งการได้ทันที 24 ชั่วโมง เร่งระบายน้ำ ลดการท่วมขัง ด้วยการสั่งการระยะไกลแบบรวมศูนย์ควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เพื่อเร่งการระบายน้ำลงสู่คลองหรืออุโมงค์ระบายน้ำ เพื่อลดการท่วมขัง และสามารถระบายน้ำในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมให้พ้นวิกฤตได้ในเวลาอันสั่น
                            (3) ชวนเอกชนทำแก้มลิง อิงศาสตร์พระราชา ในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม นำร่องในหมู่บ้านจัดสรรพื้นที่ลาดพร้าว โดยประสานความร่วมมือขอใช้บึงรับน้ำเป็นแก้มลิงพักน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่ระบบระบายน้ำหลัก ลดเวลาน้ำท่วมขัง
(4) ทางแยกห่วงใย ใส่ใจทุกคน ผลักดันพัฒนาทางแยกสำคัญร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ ให้เป็น "ทางแยกสะดวกปลอดภัย" ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกในการสัญจรและการใช้ชีวิตของผู้พิการ ผู้สูงวัย และประชาชนทั่วไป ตามหลักสากลของการออกแบบเพื่อทุกคน พร้อมขยายการดำเนินงานสู่พื้นที่อื่น ๆ ในอนาคต


นโยบายที่ 3 "ปลอดภัย" (COMMUNITY) : ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย
ประกอบด้วยภารกิจที่ดำเนินการทันที ดังนี้
                            (1) ปรับจริง จับจริง รถจอดและวิ่งบนทางเท้า กวดขัน 6 เส้นทางที่มีปัญหาสูงสุด ได้แก่ถนนสุขุมวิท ถนนพระรามที่ 4 ถนนเพชรบุรี ถนนพหลโยธิน ถนนรัชดาภิเษก และถนนจรัลสนิทวงศ์ พบผู้ฝ่าฝืนกฏ จับทันที ปรับสูงสุด 5,000 บาท
                            (2) สั่งปิด สถานบริการฝ่าฝืนกฏหมาย ดำเนินการทันที บูรณการหน่วยงาน ร่วมกวดขัน จัดระเบียบ สถานบริการเปิดเกินเวลา จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ปล่อยละเลยให้มีการนำอาวุธหรือยาเสพติดเข้าสถานบริการ ส่งเสียงดังก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ
                            (3) Public Eyes เครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 24 ชั่วโมง รวมศูนย์ข้อมูลและเชื่อมโยงเทคโนโลยีการเฝ้าระวัง พร้อมบริหารจัดการและแก้ไขเหตุการณ์ทันท่วงที 24 ชั่วโมง นำร่องในพื้นที่ชั้นใน ย่านธุรกิจ และจุดเชื่อมต่อคมนาคม
                            (4) เปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวเป็นพื้นที่โปร่ง ตัดวงจรอาชญากรรม ลดปัญหามลพิษและอัคคีภัยโดยบังคับกฏหมายให้เจ้าของที่ดินรกร้างมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย รับผิดชอบจัดการปรับปรุงพื้นที่ ฝ่าฝืน ดำเนินคดีทันที
 


นโยบายที่ 4 "คุณภาพชีวิตที่ดี" (CARE) : ดูแลคุรภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ
ประกอบด้วยภารกิจที่ดำเนินการทันที ดังนี้
                           (1) ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา รวมพลังภาคีเครือข่ายปลูกป่าชายเลนในเขตบางขุนเทียน เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ฟื้นฟูระบบนิเวศ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติให้กับประชาชน เป้าหมาย 3,000 ไร่
                           (2) ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน 110 ต้น ในสวนวชิรเบญจทัศ และในพื้นที่ 50 เขต เพื่อสร้างร่มเงา ให้ความร่มเย็นแก่ประชาชน ใต้ร่มพระบารมี
                           (3) Bangkok Special Care ดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษ ด้วยการเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และความใส่ใจเป็นพิเศษ ในการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข สันทนาการ บริการที่สำนักงานเขตการเพิ่มพูนความรู้และทักษษะอาชีพ และการเดินทางด้วยรถตู้วีลแชร์
                           (4) เร่งรัดโครงการ "พระปกเกล้า สกายปาร์ค" ปรับปรุงเส้นทางสัญจรบริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า ระยะทาง 280 เมตร ให้เป็นสวนลอยฟ้า พร้อมทางเดินและมุมพักผ่อน ชมวิวที่สวยงามของแม่น้ำเจ้าพระยา
                           (5) เปลี่ยนพื้นที่เสื่อมโทรมให้เป็น "พื้นที่ชุมชนสามัคคี สร้างสุขภาวะดีเพื่อชีวิต" 1 เขต 1 ชุมชน มีสิ่งอำนวยความสะดวก ให้ชามชุมชนให้เป็นศูนย์กลางพบปะสังสรรค์ ออกกำลังกายและจัดกิจกรรมเพื่อส่วนรวม ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมความปลอดภัย สร้างความสัมพันธ์ และความเข้มแข็งให้กับชุมชน
                           (6) สร้างชื่อเสียงด้านการศึกษาและมาตรฐานวิชาการอย่างเท่าเทียมกัน ในทุกระดับและทุกสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล รวมทั้งขยายความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับโรงเรียนในทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะชุมชนด้อยโอกาส
 

นโยบายที่ 5 "วิถีพอเพียง" (COMMON WAYS OF LIVING) : ภูมิใจในรากฐานไทย พอใจในความเป็นอยู่
ประกอบด้วยภารกิจที่ดำเนินการทันที ดังนี้
                            (1) เปิดแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนเรียนรู้แนวพระราชดำริ หลักการทรงงาน ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นหลักคิดและแรงบันดาลใจให้เหล่าพสกนิกรได้ปฏิบัติตาม และร่วมกันสานต่อพระราชปณิธานให้เกิดความสุข ความเจริญมั่นคงต่อตนเอง ชุมชน และสังคม
                            (2) จัด "ย่านเดินเพลินกรุงรัตนโกสินทร์" ริมคลองโอ่งอ่าง และบริเวณถนนข้าวสาร ถนนตานี ถนนมหาราช ซอยพระยาเพชร และถนนหน้าพระลาน ด้วยการจัดระเบียบเมือง บริหารจัดการจราจร จัดจำหน่้ายสินค้า Bangkok Brand และ Street Food พร้อมจัดมหรสพและกิจกรรมฟื้นจิตวิญญาณของเมืองและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน บนวิถีแห่งความพอเพียง
 
 
"1 ภารกิจพิเศษ 5 นโยบายทันใจ 19 ภารกิจผลักดันทันที" ที่ได้แถลงในวันนี้ (13 ธันวาคม 2559)
เป็นส่วนหนึ่งที่คณะผู้บริหารพิจารณาว่า สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว เห็นผลสำเร็จหรือความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน
เป็นรูปธรรม ภายในเวลา 6 เดือน 1 ปี ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อให้ทำงานได้ทันที มีประสิทธิภาพและประหยัด
และด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
และภาคประชาชน
เพื่อเป็นการวาง  รากฐานของงงานและโครงการในการพัฒนาเมืองและดูแลคนกรุงเทพฯในอนาคตต่อไป
ภายใต้แนวคิด
"ผลักดันทันใจ  แก้ไขทันที"
 
 

 
 
 
จำนวนคนอ่าน 57427  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้