image
Main Menu
BANGKOK
ประกาศ

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

1. แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างDownload
2. หมายเลขโทรสาร และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเขตDownload