image
Main Menu
BANGKOK
ประกาศ

 ข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 17
 
เผยแพร่โดย : GooGai สารสนเทศ | 7 มกราคม 2564 | จำนวนเข้าชม 172 ครั้ง

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9

แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

(ฉบับที่ 17)

  1. ยกระดับการบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค ให้เจ้าหน้าที่ฯ ดูแลรับผิดชอบ สถานที่ กิจกรรม หรือกิจการต่างๆ ให้ผู้ใช้บริการ ผู้เดินทาง ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ให้ติดตั้งแอปพลิเคชั่น "หมอชนะ"ควบคู่ "ไทยชนะ"

  2. ยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่จำเป็นต้องมีมาตรการเข้มงวดอย่างยิ่ง ให้ตั้งจุดคัดกรองเข้มข้น ในจังหวัด จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง และสมุทรสาคร บุคคลที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นโดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอื่น ๆ ควบคู่กับเอกสารรับรองความจำเป็นที่ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ 

  3. ปราบปรามและลงโทษผู้กระทำความผิดอันเป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรค

  4. โทษ ผู้ฝ่าฝืนข้อกำหนดฯ อาจต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 

ที่มา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/004/T_0001.PDF

 

เอกสารดาวน์โหลด

 
  ชื่อเอกสารขนาดจำนวนดาวน์โหลด  
 ข้อกำหนดฯ ฉ.17.PDF117 KB76