image
Main Menu
BANGKOK
ประกาศ

 

คำสั่ง ศบค.ที่8/2563

 
เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 1 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 160 ครั้ง

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙)

ที่ ๘/๒๕๖๓

เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙

แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗)

 

แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ2NTA5MQ==

เอกสารดาวน์โหลด

 
  ชื่อเอกสารขนาดจำนวนดาวน์โหลด  
 T_0081.pdf933 KB56