image
Main Menu
BANGKOK
Announced

 

คำสั่ง ศบค. ที่ 4/2563

 
เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 31 พฤษภาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 1031 ครั้ง

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด- ๑๙) ที่ ๔/๒๕๖๓

เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓)

ดาวน์โหลดไฟล์