image
Main Menu
BANGKOK
ประกาศ


หากผู้ใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ


กรุณาส่งข้อมูลได้ที่
 

ตู้ ปณ. ๔๕ ปณฝ. รัฐสภา กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๕   

หรือที่

ประธานกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เลขที่ ๔๙๙ อาคารสุขประพฤติ ชั้น ๒๐
ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐ 

หรือที่

https://www.senate.go.th