image
Main Menu
BANGKOK
ประกาศ

  การกำหนดหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายตามมาตรา 32 มาตรา 33 และมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.2562เฉพาะในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร


จำนวนคนอ่าน 772  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้