image
Main Menu
BANGKOK
ประกาศ

 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง ชะลอการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563

เอกสารแนบ