image
Main Menu
BANGKOK
ประกาศ / สอบแข่งขัน

 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ โครงการศึกษาความเหมาะสมการกำจัดมูลฝอยด้วยระบบเตาเผา ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม

รายละเอียด