image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสอบแข่งขัน/สมัครงาน

 นางสาววรนุช สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

        สำนักการแพทย์ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ สังกัดกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 120 บาท ปฏิบัติงานวันละ 7 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาหยุดพัก) ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. และกรณีปฏิบัติงานไม่แล้วเสร็จ ให้ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นจากเดิมในวันราชการปกติวันละ 1 ชั่วโมง ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 ส.ค. 63 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2220 7534 ในวันและเวลาราชการ และเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ สำนักการแพทย์ ในตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เพศชาย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เขตหนองจอก ตั้งแต่วันที่ 19 - 31 ส.ค. 63 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2988 4100 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ http://www.msdbangkok.go.th

        โรงพยาบาลตากสิน เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานประกันสังคม เพื่อปฏิบัติงานที่หน่วยงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ ในตำแหน่งนิติกร อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,250 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ/พนักงานธุรการ อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,810 บาท จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,810 บาท จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,993 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 6 อาคาร 17 ชั้น โรงพยาบาลตากสิน เขตคลองสาน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 63 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2437 0123 ต่อ 1640, 1645, 1656 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ http://www.taksinhosp.go.th/

         สำนักงานเขตสวนหลวง เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในส่วนราชการ สังกัดสำนักงานเขตสวนหลวง ในตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 2 อัตราตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ประจำเรือเก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถตัดแต่งกิ่งไม้ไฮโดรลิก) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตราผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตสวนหลวง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 ก.ย. 63 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2321 7926 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ http://www.bangkok.go.th/suanluang