image
Main Menu
BANGKOK

ข่าวสอบแข่งขัน/สมัครงาน

 นางสาววรนุช สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

          สำนักการแพทย์ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 4/2563 ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ 1.ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ได้แก่ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา และ 2.ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ได้แก่ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่งนักเวชนิทัศน์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการเวชสถิติปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งแพทย์แผนจีนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ ชั้น 3 อาคารสำนักการแพทย์ ถนนมหาจักร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ก.ค. 63 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2224 9711 หรือ 0 2220 7534 ในวันและเวลาราชการ หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://qrgo.page.link/3M4XT

           สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ 1.ประเภทผู้บริหาร ระตับต้น สังกัดฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 1 อัตรา ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา ฝ่ายการคลัง จำนวน 2 อัตรา ฝ่ายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา ฝ่ายการประชุมและกิจการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา และสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี จำนวน 1 อัตรา 2.ประเภทสนับสนุน กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ/กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ 2.1) คุณวุฒิปริญญาตรี (สังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล) ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา 2.2) คุณวุฒิปริญญาตรี - ปริญญาโท (สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์) ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย จำนวน 1 อัตรา 2.3) คุณวุฒิปริญญาตรี (สังกัดวิทยาลัยพัฒนามหานคร) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา 2.4) คุณวุฒิปริญญาตรี ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 21 อัตรา ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลจำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่งนักเวชศาสตร์สื่อสารความหมาย จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา และ 3.ประเภทสนับสนุน กลุ่มทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 26 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา ผู้สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ https://jobs.nmu.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ก.ค. 63 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2244 3849

          สำนักงานเขตภาษีเจริญ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายโยธา และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตภาษีเจริญ ในตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถย่อยกิ่งไม้) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตภาษีเจริญ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 ส.ค. 63 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2413 0565 ในวันและเวลาราชการ
-------------------

แหล่งที่มา :http://www.prbangkok.com/th/job/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ5NTY4MQ==