image
Main Menu
BANGKOK

ข่าวสอบแข่งขัน/สมัครงาน

 กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นางสาววรนุช สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตธนบุรี เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ในตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถยกกระเช้า) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเก็บขนมูลฝอย) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถตัดแต่งกิ่งไม้ไฮดรอลิก) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท และตำแหน่งนายท้ายเรือ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท ผู้สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศาลาธีระ เชี่ยวชาญพาณิชย์ วัดเวฬุราชิณ ถนนเทอดไทย แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 พ.ค. 63 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2465 1292 ในวันและเวลาราชการ

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 6 อัตรา ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทนชั่วโมงละ 90 บาท ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนชั่วโมงละ 90 บาท และตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ได้รับอัตราค่าตอบแทนดังนี้ ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 400 บาท ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 500 บาท ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 11 ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 600 บาท และปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 800 บาท ผู้สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 8 - 29 พ.ค. 63 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2326 7711 ต่อ 8704 ในวันและเวลาราชการ

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 10 อัตรา ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายวิชาการและแผนงาน กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนบริการและระบบคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,250 บาท ตำแหน่งวิศวกร สังกัดฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,250 บาท ตำแหน่งนิติกร สังกัดกลุ่มงานประกันสุขภาพ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,250 บาท ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (วุฒิ ปวส.) สังกัดกลุ่มงานประกันสุขภาพ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,225 บาท ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส.) สังกัดฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,225 บาท ตำแหน่งพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวช.) สังกัดฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,810 บาท ตำแหน่งพยาบาลเทคนิค (วุฒิ ปวช.) สังกัดฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,810 บาท และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สังกัดฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,993 บาท ผู้สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กลุ่มการเจ้าหน้าที่) ชั้น 9 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 พ.ค. 63 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2289 7386-7 ในวันและเวลาราชการ


------------------- (มุทิตา สปส. รายงาน)