image
Main Menu
BANGKOK

ข่าวสอบแข่งขัน/สมัครงาน

 กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

         นางสาววรนุช สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานรับแจ้งเหตุทางการแพทย์ จำนวน 3 อัตรา ปฏิบัติงานในวันราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติงานเป็นผลัด ผลัดละ 8 ชั่วโมง ได้แก่ 08.00-16.00 น. 16.00-24.00 น. และ 00.01-08.00 น. และจะต้องปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าวันทำการของเดือนนั้น ๆ ทั้งนี้ หากมีประสบการณ์ในการทำงานต่ำกว่า 2 ปี จะได้รับค่าจ้างในอัตราค่าจ้างเดือนละ 10,900 บาท หากมีประสบการณ์ในการทำงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป จะได้รับค่าจ้างในอัตราค่าจ้างเดือนละ 11,960 บาท ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 อาคารศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เม.ย.63 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 2220 7570

------------------- (มุทิตา สปส. / วนิดา นศ.ฝึกงาน รายงาน)