image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 ปลัดฯ ภัทรุตม์ คว้าเก้าอี้ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม.


                ( 2 ธ.ค.60) นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรายงานกิจการและแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด ประจำปี 2560 รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2560 ตลอดจนแจ้งแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ให้แก่คณะกรรมการและผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร จำกัด รับทราบ ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว เขตบางพลัด
 
ทั้งนี้ ก่อนการประชุมฯ สหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร จำกัด ได้จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ กรรมการดำเนินการสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2561 แทนตำแหน่งที่ว่าง ผลการลงคะแนนปรากฏว่า นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้รับเลือกให้เป็นประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี นางสาวนิตยา อัศวินานนท์ ได้รับเลือกเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี และผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ จำนวน 6 คน ได้แก่ 1.นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์สวาสดิ์ ได้ 292 คะแนน 2.นายสุชาติ จำปาขาว ได้ 285 คะแนน 3.นายสุรศักดิ์ สอนเครือ ได้ 266 คะแนน 4.นายยศศักดิ์ คงมาก ได้ 265 คะแนน 5.นายประสาน บำรุงพันธุ์ ได้ 259 คะแนน และ 6.นางวันทนีย์ วัฒนะ ได้ 236 คะแนน โดยมีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี ซึ่งทุกตำแหน่งมีผลตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค.60 เป็นต้นไป สำหรับวันนี้มีผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ มาลงคะแนน จำนวน 588 คน จากทั้งหมด 603 คน 
 
--------------------------   (พัทธนันท์...กปส. รายงาน)