image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 ติดตามนโยบายกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ กำชับบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำร่วมกับทุกหน่วยงาน

                (30 พ.ย.60) เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.ชินทัต มีศุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายอรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมลงพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือและประชุมติดตามการดำเนินการตามนโยบาย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมี คณะผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ประกอบด้วย เขตหลักสี่ ดอนเมือง สายไหม จตุจักร ลาดพร้าว บางซื่อและบางเขน ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตหลักสี่ 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในวันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ได้มีโอกาสพบผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ซึ่งที่ผ่านมามีการสั่งการและมอบนโยบายให้แต่ละเขตไปบ้างแล้ว แต่เนื่องจากกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือเป็นพื้นที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับน้ำที่มาจากน้ำเหนือ รวมทั้งเร่งระบายน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เร็วที่สุด ซึ่งในปีที่ผ่านมาทุกเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือมีปัญหาของน้ำรอการระบาย ดังนั้นในปีต่อไปขอให้วางแผนการบริหารจัดการน้ำ โดยบูรณาการร่วมกับสำนักการระบายน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด และรวดเร็ว สำหรับการดำเนินการตามนโยบายจัดระเบียบทางเท้าของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้น ขอให้ทุกเขตกวดขันไม่ให้เกิดการกระทำผิดในพื้นที่ที่ได้จัดระเบียบไปแล้ว แต่หากพบผู้กระทำผิดอีกให้ดำเนินการตามกฎหมายที่กำหนดไว้ทันที ในส่วนของการก่อสร้างสถานีดับเพลิงของแต่ละสำนักงานเขต ให้สำนักงานเขตที่มีพื้นที่หรือมีผู้บริจาคที่ดินให้แล้ว ให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค แต่หากยังไม่มีพื้นที่ให้เร่งดำเนินการสำรวจพื้นที่รกร้าง ว่างเปล่า และประสานไปยังเจ้าของที่ดินเพื่อเข้าใช้ทำประโยชน์ต่อไป 
 
ด้านนายอรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  กล่าวด้วยว่า ขอให้แต่ละสำนักงานเขตจัดทำแผนทำความสะอาดท่อระบายน้ำ และกำหนดผู้ประสานงานหลัก โดยการขุดลอกคูคลองให้ใช้เกณฑ์ความลึกเป็นตัวกำหนดเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ อย่างไรก็ตามต้องดูศักยภาพของแต่ละคลองด้วยว่าหากขุดลอกแล้วริมตลิ่งจะไม่ทรุดตัวลงมา เนื่องจากแต่ละคลองมีสภาพแตกต่างกัน สำหรับการเดินหน้าโครงการเขื่อนคลองลาดพร้าวเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน แต่หน้าที่ของกรุงเทพมหานครคือการสร้างเขื่อน ดังนั้นการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถเดินหน้าไปได้ ควรจะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น รวมทั้งทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ไปพร้อมๆกันด้วย
 
 นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในการกำหนดแผนการทำงานให้พิจารณาให้เหมาะสมตามความจำเป็นเร่งด่วน ในส่วนของการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานครนั้นไม่ใช่การดูแลระบบการจัดการน้ำในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเท่านั้น แต่ยังต้องเชื่อมโยงไปยังพื้นที่อื่น อาทิ จ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี รวมถึงร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล เพื่อให้การบริหารน้ำจากพื้นที่ส่วนกลางออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ควรดูแลระบบระบายน้ำใต้ดิน และประตูระบายน้ำให้ทำงานประสานกัน สำหรับข้อมูลของเขต และปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น ให้เขตสรุปและนำเสนอพร้อมกับแนวทางการแก้ไข ถึงแม้ปัญหาดังกล่าวจะเกิดจากหน่วยงานที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร แต่เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครก็ให้รายงานด้วย เพื่อคณะผู้บริหารจะได้นำไปพิจารณาและหาแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป