image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 แนะผู้รับจ้างทำงานคู่ขนาน เพื่อให้การก่อสร้างทางลอดพัฒนาการแล้วเสร็จเร็วขึ้น
                (30 พ.ย.60) เวลา 08.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างทางลอดถนนพัฒนาการ-รามคำแหง-ถาวรธวัช ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางลอดถนนพัฒนาการ-รามคำแหง-ถาวรธวัช ขนาด 2 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ความกว้าง 10.80 ม. ความยาว 940 ม. ช่วงที่มีหลังคาทางลอดความยาว 386.20 ม. รวมระยะทางทั้งหมด 1,250 ม. โดยเริ่มต้นสัญญาวันที่ 21 เม.ย.59 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 เม.ย.61 แต่เนื่องจากติดอุปสรรคบางประการ รวมทั้งหน่วยงานสาธารณูปโภคร่วมเซ็นสัญญาล่าช้า ทำให้การก่อสร้างต้องขยายระยะเวลาออกไปอีกประมาณ 184 วัน หรือ 6 เดือน โดยจะสิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 ต.ค.61 โดยวันนี้ได้มาลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของโครงการ ขณะนี้ผลงานการก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วประมาณ 28.02% ช้ากว่าที่วางแผนไว้ 42.44% ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างผนังพื้นด้านในอุโมงค์ทางลอด คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนม.ค.61 รวมทั้งจัดทำทางเท้าชั่วคราว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้ทางเท้าบริเวณดังกล่าว นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักการโยธาติดตามการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยเร่งรัดผู้รับจ้างให้ทำงานให้แล้วเสร็จภายในสัญญา พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ ตลอดจนการปรับแผนการทำงาน ซึ่งบางงานสามารถทำงานคู่ขนานกันไปได้ จะช่วยย่นระยะเวลาในการทำงานให้คืบหน้าและแล้วเสร็จเร็วขึ้น ทั้งนี้ได้กำชับให้ผู้รับจ้างคำนึงถึงความปลอดภัยแก่ประชาชนเป็นสำคัญ เนื่องจากถนนพัฒนาการมีประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก ต้องอำนวยความสะดวกไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และเพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนในการใช้ทางเท้าสัญจรไปมา ทั้งนี้เมื่อโครงการก่อสร้างทางลอดถนนพัฒนาการ-รามคำแหง-ถาวรธวัชแล้วเสร็จ จะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด ลดจุดตัดถนนในบริเวณทางแยก อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรบริเวณถนนพัฒนาการ ถนนรามคำแหง และถนนใกล้เคียงให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
 
--------------------- (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)