image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 ประชุมเข้มกลุ่มกรุงเทพใต้ เน้นการติดตามและรายงานผลปฏิบัติจริง

                (6 พ.ย. 60) นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารเขต และผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อมอบนโยบายและติดตามงานของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้ ซึ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน (5 ส) การเบิกจ่ายงบประมาณ (แบบ ง.403) และงานจิตอาสาด้านต่างๆ โดยมีผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเรือนเขียวสะอาด โรงเรียนวัดธาตุทอง (เรือนเขียวสะอาด) เขตวัฒนา
 
โดยในที่ประชุม รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายพร้อมสั่งการให้ทุกเขตในกลุ่มกรุงเทพใต้กลับไปพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ 5 ส. ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งจะให้เวลาในการทำไปจนถึงสิ้นเดือนพ.ย. 60 หลังจากนั้นจะเริ่มตรวจตั้งแต่ต้นเดือน ธ.ค. 60 เป็นต้นไป รวมทั้งได้กำชับให้แต่ละเขตรายงานผลปฏิบัติการทางกลุ่มไลน์ของแต่ละสายงานทุกวัน ซึ่งที่ผ่านมายังมีบ้างเขตที่รายงานช้าหรือไม่รายงานเลย ซึ่งต่อจากนี้ถ้ามีการตรวจสอบแล้วพบว่าเขตไหนฝ่ายใดไม่รายงานก็จะถือว่ามีความผิด อีกทั้งให้เชิญผู้ตรวจการเข้าร่วมกลุ่มไลน์ของแต่ละสายงานด้วย ซึ่งสิ่งที่รายงานมาจะรวบร่วมเพื่อนำไปรายงานผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมต่อไป ส่วนการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นได้กำชับในเรื่องของห่วงเวลา โดยเริ่มก่อหนี้ได้ตั้งแต่ 1 ก.ย. - 1 ธ.ค. 60 เขตไหนยังไม่ปรับเวลาให้ตรงให้รีบกลับไปปรับให้แล้วเสร็จโดยด่วน แต่ถ้างานไหนที่ไม่กำหนดห่วงเวลา ต้องทำตามหนังสือสั่งการของปลัดกทม. โดยประมาณวันที่ 15 พ.ย. 60 จะเริ่มลงพื้นที่ตรวจร่วมกับผู้อำนวยการเขต ก่อน เพื่อดูงานถนน ชุมชน หรืองานจ้างของเขต ส่วนในเรื่องจิตอาสานั้น ภาพรวมของกทม.ยังทำอยู่อย่างต่อเนื่อง จึงอยากให้ผู้อำนวยการเขตแต่ละเขตกลับไปคิดแผนว่าจิตอาสาของเขตจะทำอะไรพัฒนาตรงไหนในตลอดทั้งปี เพื่อให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เห็นภาพรวมของกทม. นอกจากนี้แต่ละเขตยังสามารถรับสมัครจิตอาสาเพิ่มเติมได้อีกด้วย
 
สำหรับ งานของแต่ละฝ่าย ประกอบด้วย งานฝ่ายปกครอง เน้นเรื่อง กพ.7 ของข้าราชการและลูกจ้างให้แล้วเสร็จภายใน พ.ย. 60 ฝ่ายทะเบียน ให้ดูการบริหาร BFC ให้ตรงตามจุดประสงค์หลัก ฝ่ายคลัง ลงทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์เรียบร้อยและแจ้งงบดุลให้สำนักการคลังทราบด้วย ฝ่ายการศึกษา ทำแผนการตรวจโรงเรียนในพื้นที่ และมีการทำหรือวางแผนการบริหารและพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายกทม. สำหรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 54 แห่งในพื้นที่นั้น อยากให้มีการประสานกับเขต โดยเน้นเรื่องของสุขาภิบาล ความสะอาด ตลอดจนการพัฒนาในด้านต่างๆ ซึ่งเรื่องต่างๆ ที่กล่าวมาเน้นว่าเมื่อทำแล้วต้องรายงานภายในกำหนดทุกเรื่อง ฝ่ายการโยธา ให้สำรวจว่ามีพื้นที่ไหนชำรุดบ้าง ชำรุดเมื่อไร แก้ไขหรือยัง และแล้วเสร็จเมื่อไร โดยให้รายงานมาทางกลุ่มไลน์ ฝ่ายรายได้ เก็บภาษีได้เท่าไร ได้ตรงตามเป้าหมายหรือไม่ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ให้ทำเรื่องคัดแยกขยะอย่างจริงจัง สร้างและเพิ่มศักยภาพให้กับขยะ โดยการแยกขยะให้ตรงตามประเภทให้ชัดเจน เพื่อสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างเครือข่ายในการกำจัดขยะในพื้นที่ของตน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ทำแผนการตรวจโรงแรม ร้านอาหาร สถานบริการ โดยเน้นแหล่งที่มีประชาชนเข้าไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทำแผนให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสารปนเปื้อนกับโรงแรม ร้านอาหาร หรือสถานประกอบการ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ให้ร่วมกับกรรมการชุมชนวางแผนและหาแนวทางการพัฒนากลุ่มชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งในกลุ่มต่างๆ จะสนับสนุนให้มีศักยภาพด้านไหน ทิศทางใด มีการเข้าถึงชุมชนกับประชาชนอย่างจริงจัง โดยถ่ายภาพและรายงาน ฝ่ายเทศกิจ เน้นกวดขันเรื่อง ป้าย ผู้ค้า และจักรยานยนต์วิ่งบนทางเท้า เนื่องจากพบว่ายังมีการหย่อนยานในการปฏิบัติหน้าที่ บ้างคดีแจ้งแล้วแต่ไม่ติดตามดำเนินคดี เป็นต้น อีกทั้งได้เน้นย้ำนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่เคยให้ไว้ คือ โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ และโครงการพาน้องข้ามถนน โดยให้ปฏิบัติอย่างจริงจังพร้อมถ่ายรูปรายงานทางกลุ่มไลน์ด้วย 
 
 
...............(อิทธิพล...กปส.รายงาน)