image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 แนะผู้รับจ้างเพิ่มปั้นจั่นตอกเสาเข็มเขื่อนคลองแสนแสบย่านหนองจอก

                (7 ต.ค.60) เวลา 11.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินริมคลองแสนแสบ บริเวณประตูระบายน้ำหนองจอกถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร และคลองนครเนื่องเขตจากคลองแสนแสบถึงคลองหลวงแพ่ง โดยมีนายณรงค์ เรืองศรี รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ นายชัยวรัตน์ เกษสุขสมวงษ์ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตหนองจอก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
กรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินริมคลองแสนแสบ บริเวณประตูระบายน้ำหนองจอก ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร และคลองนครเนื่องเขตจากคลองแสนแสบถึงบริเวณคลองหลวงแพ่ง เขตหนองจอก เริ่มต้นสัญญาวันที่ 26 เม.ย.59 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 3 มิ.ย.63 ระยะเวลาก่อสร้าง 1,500 วัน ปัจจุบันผลงานที่ทำได 23.93% ประกอบด้วย การก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยึดด้านหลัง) พรอมทางเดิน เสาเขื่อน จำนวน 2,994 ตน เสาสมอ จำนวน 2,845 ตน แผงกันดิน ค.ส.ล. จำนวน 2,887 ชอง คานทับหลังเขื่อนและทางเดิน ค.ส.ล. จำนวน 2,109 ม. คานทับหลังสมอ จำนวน 1,460 แหง แผงกั้นน้ำ จำนวน 810 ม. งานที่ยังต้องดำเนินการต่อ ได้แก่ การก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยึดด้านหลัง) พรอมทางเดิน เสาเขื่อน จำนวน 10,372 ตน เสาสมอ จำนวน 10,512 ตน แผงกันดิน ค.ส.ล. จำนวน 17,121 ชอง คานทับหลังเขื่อนและทางเดิน ค.ส.ล. จำนวน 17,810 ม. คานทับหลังสมอ จำนวน 11,906 แหง แผงกั้นน้ำ จำนวน 9,340 ม. ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน เนื่องจากมีบ้านรุกล้ำ 144 ราย ดังนี้ รุกล้ำคลองแสนแสบ 93 ราย รุกล้ำคลองนครเนื่องเขต 47 ราย คลองแยกบึงฝรั่ง 4 ราย ซึ่งในขณะนี้ได้ดำเนินการรื้อย้ายแลว 28 ราย ยินยอมรื้อย้าย 63 ราย ไม่ยินยอมรื้อย้าย 41 ราย และอยู่ระหว่างการประสาน 12 ราย
 
ในโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำติดตามการทำงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำชับผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดสัญญา โดยให้เพิ่มจำนวนปั้นจั่นในการตอกเสาเข็มเพื่อให้การทำงานคืบหน้ามากยิ่งขึ้น ตลอดจนให้คำแนะนำในการปรับแผนการทำงาน การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ เมื่อโครงการโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินริมคลองแสนแสบ บริเวณประตูระบายน้ำหนองจอกถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร และคลองนครเนื่องเขตจากคลองแสนแสบถึงคลองหลวงแพ่งแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกต่อไป
 

--------------------  (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)