image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 ขยายถนนประชาร่วมใจ-ถนนมิตรไมตรี เพิ่มประสิทธิภาพถนนรองรับปริมาณการจราจร


                (7 ต.ค.60) เวลา 09.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ-ถนนมิตรไมตรี โดยมีนางสาวกาญจนา ฉาบสุวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา นายชัยวรัตน์ เกษสุขสมวงษ์ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักงานเขตคลองสามวา สำนักงานเขตหนองจอก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณถนนประชาร่วมใจ เขตคลองสามวา  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครดำเนินโครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ-ถนนมิตรไมตรี เริ่มต้นสัญญาวันที่ 30 ก.ย.60 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 19 ก.ย.62 ระยะเวลาการก่อสร้าง 720 วัน ปัจจุบันถนนประชาร่วมใจเป็นถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร เขตทางกว้างประมาณ 30 ม. ระยะทางประมาณ 7 กม.เป็นถนนแนวตะวันออก-ตะวันตก เริ่มจากถนนนิมิตรใหม่ถึงถนนมิตรไมตรี โดยมีแนวโครงข่ายการจราจรขนานกับถนนราษฏร์อุทิศ-เลียบวารี ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การขยายตัวของชุมชน มีประชาชนสร้างบ้านเรือนพักอาศัยเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน อีกทั้งปัจจุบันสภาพผิวจราจรชำรุดเสียหาย ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรผ่านไปมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของถนนประชาร่วมใจให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเพื่อพัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตมีนบุรี เขตคลองสามวา และเขตหนองจอก ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประชาชนให้ดีขึ้น กรุงเทพมหานครจึงมีแผนดำเนินโครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ-ถนนมิตรไมตรี โดยขยายผิวจราจรแอสฟัลต์จากเดิมขนาด 2 ช่องจราจร เป็นขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณถนนนิมิตใหม่ สิ้นสุดโครงการบริเวณถนนมิตรไมตรีแยกคู้คลองสิบ พร้อมก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลอง 10 แห่ง เขื่อนกันดินตามแนวคลอง ขุดลอกคูระบายน้ำสาธารณะ ทั้ง 2 ฝั่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และเครื่องหมายจราจร  อย่างไรก็ตามเมื่อโครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ-ถนนมิตรไมตรีแล้วเสร็จ จะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน ตลอดจนเพิ่มโครงข่ายถนนแนวตะวันออก-ตะวันตก จากถนนนิมิตรใหม่ถึงถนนมิตรไมตรี ซึ่งแนวโครงข่ายการจราจรจะขนานกับถนนราษฏร์อุทิศ-เลียบวารี เพิ่มประสิทธิภาพถนนให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น
 


--------------------  (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)