image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 เล็งตัดถนนเชื่อมต่อถนนเลียบวารี ถนนสุวินทวงศ์ และถนนคุ้มเกล้า เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออก                (7 ต.ค.60) เวลา 08.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมถนนเลียบวารี ถนนสุวินทวงศ์ และถนนคุ้มเกล้า โดยมีนายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตลาดกระบัง สำนักการโยธา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณถนนคุ้มเกล้าตัดถนนเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธา มีแผนดำเนินโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมถนนเลียบวารี ถนนสุวินทวงศ์ และถนนคุ้มเกล้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายการจราจร ให้สามารถเชื่อมต่อระหว่างถนนเลียบวารี ถนนสุวินทวงศ์ และถนนคุ้มเกล้า เพื่อเป็นถนนสายหลักในแนวเหนือ-ใต้ ช่วยกระจายการจราจรจากจังหวัดปทุมธานีที่จะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตหนองจอก ผ่านไปสู่พื้นที่เขตลาดกระบัง โดยใช้แนวถนนคู้คลองสิบที่มีอยู่เดิม และเวนคืนที่ดินเพิ่มช่วงจากถนนเลียบวารีถึงถนนสุวินทวงศ์ และจากถนนสุวินทวงศ์ถึงถนนคุ้มเกล้า เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและเป็นการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ปิดล้อม ในพื้นที่เขตหนองจอกและเขตลาดกระบัง โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมถนนเลียบวารี ถนนสุวินทวงศ์ และถนนคุ้มเกล้า เป็นถนน ค.ส.ล. ขนาด 6 ช่องจราจร ไป-กลับ แนวเขตทาง 45 ม. พรอมระบบระบายน้ำ ทางเดินเทา ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และเครื่องหมายจราจร เริ่มจากถนนเลียบวารีตัดผ่านถนนสุวินทวงศ์ไปบรรจบกับถนนคุ้มเกล้า ระยะทางรวม 7.5 กม. ระยะเวลาก่อสร้าง 720 วัน ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะไปเชื่อมต่อกับโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคุ้มเกล้า โดยปรับปรุงเป็นถนน ค.ส.ล. ขนาด 4 ชองจราจร ไป-กลับ จากถนนสุวินทวงศ์ถึงถนนเจาคุณทหาร และก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ ขนาด 2 ชองจราจร ไป-กลับ จากถนนเจาคุณทหารถึงถนนคูขนานมอเตอรเวย์ ในพื้นที่เขตมีนบุรีและเขตลาดกระบัง ระยะทางรวม 9.4 กม. ซึ่งแบ่งการทำงานเป็น 2 ช่วง ประกอบด้วย การก่อสร้างปรับปรุงถนนคุ้มเกล้า ชวงที่ 1 จากถนนสุวินทวงศถึงคลองตาเสือ เป็นถนน ค.ส.ล. ขนาด 4 ชองจราจร ไป-กลับ พรอมระบบระบายน้ำ ทางเดินเทา ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และเครื่องหมายจราจร เขตทางกว้าง 20-30 ม. ระยะทาง 3.7 กม. และการก่อสร้างปรับปรุงถนนคุ้มเกล้า ชวงที่ 2 จากคลองตาเสือถึงถนนคูขนานมอเตอรเวย เป็นถนน ค.ส.ล. ชวงจาก กม.3 ถนนเจาคุณทหาร มีขนาด 4 ชองจราจร ไป-กลับ พรอมระบบระบายน้ำ ไหลทางแอสฟัลต์ เขตทางกว้าง 30 ม. และเป็นถนนแอสฟัลต์พรอมไหลทาง ชวงจาก กม.6 ระยะทาง 5.7 กม. พรอมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และเครื่องหมายจราจร ระยะเวลาก่อสร้าง 720 วัน ซึ่งขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างเตรียมลงนามสัญญา คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างประมาณเดือนต.ค.นี้
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมถนนเลียบวารี ถนนสุวินทวงศ์ และถนนคุ้มเกล้าแล้วเสร็จ จะเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในแนวเหนือ-ใต้ เพิ่มขีดความสามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น เชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลักจากถนนเลียบวารี ถนนสุวินทวงศ์ ถนนคุ้มเกล้า ถนนเจ้าคุณทหาร และมอเตอร์เวย์ หมายเลข 7 แกไขปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออก รองรับการเจริญเติบโตของชุมชน นิคมอุตสาหกรรม และสนามบินสุวรรณภูมิ ตลอดจนพัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชนที่ดินในเขตลาดกระบังและเขตหนองจอก ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประชาชนให้ดีขึ้น
 

-------------------------  (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)