image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 กทม. รับรางวัลเลิศรัฐจากการจัดรูปที่ดินสวนหลวงร.9 สำเร็จเป็นรายแรกของประเทศ


                (11 ก.ย. 60) เวลา 14.30 น. นายเกรียงพล พัฒนรัฐ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานครรับมอบรางวัลเลิศรัฐ ระดับดีเด่น ประจำปี 2560 สาขาบริการภาครัฐ ประเภทการพัฒนาการบริการ จากผลงานเรื่อง “การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริการสวนหลวง ร.9” โดยสำนักผังเมือง ในงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2560 “พลิกโฉมภาครัฐด้วยนวัตกรรม” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จัดขึ้น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่หน่วยงานภาครัฐที่มุ่งมั่นพัฒนาการปฏิบัติราชการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับรางวัล ร่วมพิธี ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ
 
                สำหรับผลงานเรื่อง “การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริการสวนหลวง ร.9” โดยสำนักผังเมือง กทม. เป็นการแก้ไขพื้นที่ตาบอด ไม่มีโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งเสื่อมโทรม บริเวณสวนหลวง ร.9 ให้กลายเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่า เป็นชุมชนน่าอยู่ ซึ่งถือเป็นต้นแบบ การพัฒนาการบริการของรัฐ ที่ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบการดำเนินการอย่างแท้จริง ทั้งนี้รางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellent Award:PSEA) เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานทั้งปวง โดยจะมอบให้แก่หน่วยงานที่พัฒนาคุณภาพการบริการ และระบบการบริหารงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรมและพึงพอใจให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมการบริหารราชการให้มีระบบหรือวิธีการที่ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน จนเกิดการทำงานร่วมกันในลักษณะหุ้นส่วน ความร่วมมือ ตลอดจนพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน โดยแบ่งเป็น 3 สาขา ได้แก่ สาขาบริการภาครัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
 
 
 
 
 


----------------- (อรรจน์ชญาณ์...กปส. รายงาน)
 
แหล่งที่มาข้อมูล : http://prbangkok.com/index.php/2017-06-19-08-16-07/executives/1424-9-4