image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 
          (9 ก.ย. 60) เวลา 17.00 น. นายภัทรุตม์  ทรรทรานนท์  ปลัดกรุงเทพมหานคร  ร่วมพิธีเปิดงานถนนสายวัฒนธรรมฝั่งพระนคร : ตลาดน้ำ 100 ปี ย่านเก่าชาวหัวตะเข้ ณ ตลาดหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง โดยความร่วมมือระหว่าง กรุงเทพมหานคร สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
 
 
กลุ่มคนรักษ์หัวตะเข้ สภาวัฒนธรรมเขตลาดกระบัง โรงเรียนพรตพิทยพยัต  และองค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระ โรจน์พจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ซึ่งกำหนดจัดขึ้นทุกวันเสาร์- อาทิตย์  เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 19 ส.ค. – 17 ก.ย. 60  เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น พัฒนาพื้นที่ถนนสายวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร ให้เป็นต้นแบบการเรียนรู้ เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมสายวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของท้องถิ่น ฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น ต่อยอดไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน  ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ทางวัฒนธรรม ที่สะท้อนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ท้องถิ่น ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และการท่องเที่ยว   อีกทั้งเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้แก่ชุมชน ตามนโยบายของของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 
 
ชุมชนหลวงพรต-ท่านเลี่ยม ตลาดหัวตะเข้ เป็นชุมชนริมน้ำ ซึ่งในอดีตเคยเป็นชุมทางการค้าสำคัญทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร จวบจนวิถีชีวิตผู้คนเปลี่ยนไปหันมาเดินทางด้วยรถยนต์มากขึ้นตลาดจึงซบเซาลง จนหลายปีที่ผ่านมาชาวชุมชนได้รวมตัวกันในนาม "คนรักหัวตะเข้" ร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูตลาดเก่าแห่งนี้ให้กลับมามีชีวิตชีวาเหมือนเมื่อครั้งอดีต ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ดีที่ชาวชุมชนผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรม เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงรักษาวิถีชีวิต วัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่นของตนให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ชุมชนอื่นๆ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ได้ลุกขึ้นมาอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนของตนเองอันจะนำมาสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
 
---------------------(ทิพพาภรณ์...กปส.รายงาน)