image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 รณรงค์ สงกรานต์ กทม.ปลอดภัย ไม่ดื่ม ไม่ลวนลาม ไม่ซิ่ง
                (10 เม.ย. 2561) นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ “สงกรานต์ กทม.ปลอดภัย ไม่ดื่ม ไม่ลวนลาม ไม่ซิ่ง” ณ ถนนข้าวสาร เขตพระนคร เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงดงามของไทย ควบคู่ไปกับความปลอดภัยของประชาชนที่มาร่วมงานสงกรานต์ ภายใต้นโยบายการจัดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ “กทม. ปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” โดยมี พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เขตพระนคร กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กระทรวงสาธารณสุข กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง สำนักงาน ปปส.กทม. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานครือข่ายองค์กรงดเหล้า มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นการสืบสานและดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของไทย ควบคู่ไปกับความปลอดภัยของประชาชนที่มาร่วมงานสงกรานต์ จึงมีนโยบายการจัดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ กทม. ปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยให้ทุกสำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้มงวด กำกับ ดูแลให้การเล่นน้ำสงกรานต์มีความปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปลอดการลวนลาม การกระทำอนาจาร การคุกคามทางเพศ และการใช้ความรุนแรงต่างๆ ทั้งนี้ในปี 2561 กรุงเทพมหานครจะมีการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ ณ สวนลุมพินี ระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2561 นอกจากนี้ยังจัดให้มีพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ ปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 79 พื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร  ซึ่งการร่วมรณรงค์การจัดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักงานเขต ประกาศใช้มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ กทม. ปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2561 และมีการประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือจากประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์อย่างสุภาพ ไม่ใช้ความรุนแรง ห้ามใช้อุปกรณ์ที่ปรับแต่งพิเศษ เช่น ท่อน้ำที่มีแรงดันสูง และห้ามการกระทำอนาจารและคุกคามทางเพศต่อเด็กและสตรี รวมทั้งขอความร่วมมือจากผู้ประกอบกิจการให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อย่างเคร่งครัดในการไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ส่งเสริมการขาย จำกัดพื้นที่ในการขายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้กรุงเทพมหานครขอขอบคุณหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ที่ร่วมสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครดำเนินการจัดงานสงกรานต์ กทม. ปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกันรณรงค์และสร้างค่านิยมตามวัฒนธรรมการเล่นน้ำที่ดีของไทย ให้ประชาชนทุกคนมีความสุขและความปลอดภัยควบคู่กันไปตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ทั้งในปีนี้และปีต่อๆไป
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 1885  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้