image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 เชิดชูเกียรติและภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 61                (11 เม.ย.61) เวลา 09.30 น. พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิด "ร้อยดวงใจ 3 วัย เพื่อผู้สูงวัย 4.0" โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักอนามัย สำนักพัฒนาสังคม สำนักการแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) เขตดินแดง
 
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย สำนักพัฒนาสังคม และสำนักการแพทย์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิด “ร้อยดวงใจ 3 วัย เพื่อผู้สูงวัย 4.0” เพื่อเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุและกระตุ้นให้ทุกคน เห็นความสำคัญและระลึกถึงคุณค่าของผู้สูงอายุในฐานะผู้สร้างคุณประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลัง เป็นบุคคลสำคัญเปรียบเสมือนคลังปัญญาที่มีประสบการณ์ด้านต่างๆมากมาย สามารถนำประสบการณ์อันทรงคุณค่าไปช่วยลูกหลานพัฒนาบ้านเมือง สังคม และประเทศชาติให้อยู่อย่างมีความสุข สำหรับกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การมอบเกียรติบัตรผู้สูงอายุจิตอาสา มอบโล่เชิดชูเกียรติศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีนวัตกรรมดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพ มอบโล่เชิดชูเกียรติผู้สูงอายุต้นแบบสุขภาพดี อายุ 100 ปีขึ้นไป มอบโล่ผู้สูงอายุฟันดี มอบโล่อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นกรุงเทพมหานคร การเสวนา เรื่อง “สื่อดิจิตอลประสานใจ 3 วัยเป็นหนึ่งเดียว” การออกบูธเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ และกิจกรรมจากชมรมผู้สูงอายุ โดยมีผู้สูงอายุจากชมรมต่างๆใน 50 สำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และประชาชนกว่า 1,700 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้ประกาศใช้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564) เพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครใช้เป็นแนวทางในการบูรณาการงานด้านผู้สูงอายุ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้สูงอายุตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ให้ความสำคัญในการดูแลสูงอายุเป็นพิเศษ (Bangkok Special Care) โดยได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติเป็นประจำทุกปี สำหรับวันผู้สูงอายุแห่งชาติตรงกับวันที่ 13 เม.ย.ของทุกปี และในปีนี้กรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ประกอบกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนมีเวทีให้ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพของตน เผยแพร่ภูมิปัญญาที่สำคัญเป็นการกระตุ้นเตือนและปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติมาอย่างยาวนาน อีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงความรัก เคารพ และกตัญญูต่อผู้สูงอายุ
 
 
จำนวนคนอ่าน 1930  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้