image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 วังทองหลาง จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ                (10 เม.ย.61) เวลา 18.00 น. : นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร  เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ กิจกรรม “วันหวาน สงกรานต์วังทอง สืบสานประเพณีไทย” ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 10-11 เม.ย.61 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย โดยมี นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม นายโกมินทร์ ชินบุญ ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง ผู้บริหารเขตวังทองหลาง ผู้แทนสภาวัฒนธรรมเขตวังทองหลาง ชมรมผู้สูงอายุวังทอง ชมรมรักสุขภาพ ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ "บวร" สโมสรไลออนส์บุญฤทธิ์ คลินิคศูนย์แพทย์พัฒนา โรงพยาบาลลาดพร้าว บิ๊กซี ซุปเปอร์มาร์เก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม เขตวังทองหลาง
 
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตวังทองหลางร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตวังทองหลางและหน่วยงานต่างๆ จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ กิจกรรม “วันหวาน สงกรานต์วังทอง สืบสานประเพณีไทย” ขึ้น เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาติไทยไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป และส่งเสริมการแสดงออกถึงความกตัญญู ความรัก ความสามัคคีของคนในสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม สำหรับกิจกรรมในวันที่ 10 เม.ย.61 ประกอบด้วย การประกวดผู้สูงอายุอารมณ์ดี การประกวดหนูน้อยสงกรานต์ การแสดงบนเวทีจากชมรมผู้สูงอายุวังทอง ชมรม TO BE NUMBER ONE ของชุมชนคลองพลับพลา และโรงเรียนนวมินทราชูทิศ บดินทรเดชา การแสดงจากกองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว การออกร้านของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า Bangkok Brand ส่วนวันที่ 11 เม.ย.61 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมทำบุญถวายผ้าป่ามหาสงกรานต์ การสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธสิหิงค์จำลอง การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ จำนวน 50 คน การแสดงบนเวทีของศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ “บวร”  ชมรมผู้สูงอายุวังทอง และโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ การฝึกิาชระยะสั้น และการออกบูธอาหาร
 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันสงกรานต์ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยซึ่งตรงกับวันที่ 13, 14 และ 15 เมษายนของทุกปี ในช่วงสงกรานต์จะมีการทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ บังสุกุลกระดูกบรรพบุรุษ เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต มีการรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพนับถือและขอพรให้มีความสุข มีการเล่นสาดน้ำเป็นการสนุกสนานรื่นเริง เชื่อว่าการสาดน้ำจะช่วยให้ฝนฟ้าตกบริบูรณ์ และถือว่าเป็นเครื่องชำระมลทินให้สะอาด นอกจากนี้ยังมีการก่อเจดีย์ทรายถือเป็นกุศล ปล่อยนกปล่อยปลา และจะมีการละเล่นพื้นเมือง เช่น มอญซ่อนผ้า ตี่จับ ช่วงชัย เป็นต้น  สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นประเพณีที่ควรสืบทอดเพราะกิจกรรมหรือแนวทางปฏิบัติที่กล่าวมาเป็นการปลูกฝังในสิ่งที่ดีงามทั้งสิ้น ปัจจุบันเศรษฐกิจสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก การดำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามเป็นสิ่งที่ดีเพื่อการปลูกฝังเยาวชนให้ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดี ๆ จึงขอชื่นชมคณะกรรมการจัดงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติไทยให้คงอยู่ต่อไป 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 1980  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้