image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 ปรับโครงสร้างกองวิชาการสู่สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ รองรับการพัฒนางานด้านการแพทย์

 
 

                (9 ก.พ.61) เวลา 10.00 น. นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์ เพื่อรองรับการขยายตัวของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร และสามารถปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับภารกิจด้านการแพทย์ โดยมี คณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ ผู้บริหารโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และผู้เกี่ยวข้องร่วมเปิดพิธีเปิด ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 อาคารสำนักการแพทย์
 
 สำหรับสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ เดิมคือ กองวิชาการ เป็นหน่วยงานที่ทำงานสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารตลอดจนการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์มากว่า 20 ปี ซึ่งที่ผ่านมามีผลงานด้านความสำเร็จของงานตามนโยบายของสำนักการแพทย์และกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากส่วนราชการหน่วยงานอื่นทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญในการปรับโครงสร้างของหน่วยงานให้ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ ภายใต้บริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนต่อไป
 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับกองวิชาการที่ได้รับการปรับปรุงโครงสร้างเป็นสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ถือเป็นส่วนราชการที่สำคัญในสังกัดสำนักการแพทย์ ที่ผ่านมามีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมาอย่างยาวนาน รวมถึงมีภารกิจที่เพิ่มขึ้น การดำเนินงานที่ซับซ้อน ตลอดจนต้องก้าวทันต่อความก้าวหน้าทางการแพทย์ สภาพแวดล้อม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ทำให้กองวิชาการ หรือ สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ จำเป็นต้องพร้อมรับสถานการณ์ และดำเนินการสนับสนุนการบริหารงานของคณะผู้บริหาร มีการพัฒนามาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ การพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแพทยศาสตร์ศึกษา และการส่งเสริมการวิจัย รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ และปฏิบัติภารกิจในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
-------------------------- (พัทธนันท์...กปส./จตุพล นศ.ฝึกงาน รายงาน)