image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 กทม.รับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จากนายกรัฐมนตรี


                (9 ก.พ. 61) เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการเขต 50 สำนักงานเขต ร่วมประชุมการมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จาก พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมี คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอทุกอำเภอ และบุคลากรที่เป็นวิทยากรระดับจังหวัด ร่วมการประชุม ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 
 
โดยในช่วงเช้า พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายแนวทางฯ ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งจะต้องทำหน้าที่ในการกำกับและติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ ปรับกระบวนการทางความคิดให้กับประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศมากขึ้น ตลอดจนบูรณาการการทำงานของทุกส่วนราชการที่ลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อลดความซ้ำซ้อนและเกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
 
ในช่วงบ่าย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานเจ้าภาพหลักในแต่ละวาระงานสำคัญ ได้ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และการบูรณาการภายใต้กรอบวาระงานสำคัญ 10 เรื่องในระดับพื้นที่ ได้แก่ 1.สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง 2.คนไทยไม่ทิ้งกัน 3.ชุมชนอยู่ดีมีสุข 4.วิถีไทยวิถีพอเพียง 5.รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย 6.รู้กลไกการบริหารราชการ 7.รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม 8.รู้เท่าทันเทคโนโลยี 9.ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 10.งานตามภารกิจของส่วนราชการ/หน่วยงาน (Function) 
 
ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการงานของรัฐบาลและทุกกระทรวง เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านทีมขับเคลื่อนฯระดับตำบล ลงไปในพื้นที่ 878 อำเภอ 83,151 หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนงานหรือโครงการของหน่วยงานต่างๆที่มีเป้าหมายลงในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย/แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนการปฏิรูปและสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชนถึงการทำงานของรัฐบาล แผนงาน/โครงการและงบประมาณที่หน่วยงานต่างๆลงไปดำเนินการในพื้นที่ ให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในรูปแบบ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ที่ต่อยอดจากแนวคิด “ประชารัฐ” ดังนั้นงานนี้จึงถือเป็นงานของรัฐบาลและทุกกระทรวง โดยรัฐบาลจะเริ่มดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามกรอบวาระงานสำคัญ 10 เรื่อง ตั้งแต่เดือน ก.พ. 61 เป็นต้นไป เพื่อสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง