image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 เปิดนิทรรศการ “กระบวนการคิด” และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่งเสริม พัฒนาสู่การศึกษาไทยแลนด์ 4.0

   


                (8 ก.พ. 61) นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “กระบวนการคิด (Thinking Process)” และห้องศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการของนักเรียน ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนความคิดและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยมี คณะผู้บริหารสำนักงานเขตคลองสามวา ผู้แทนสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กรรมการสถานศึกษา ร่วมพิธีเปิดงาน ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) เขตคลองสามวา กิจกรรมในงาน อาทิ การนำเสนอผลงานของนักเรียนเกี่ยวกับโครงงาน 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น สะเต็มศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
กรุงเทพมหานคร โดยโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) เขตคลองสามวา ได้ตกลงความร่วมมือกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 59 เพื่อให้การสนับสนุนสื่อและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ให้กับโรงเรียน ทางโรงเรียนบางชันจึงได้ขยายผลการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้เป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำห้องศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง ในอาคารเรียน 1 ชั้น 2 ประกอบด้วย ห้องนิทรรศการดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาล ห้องนิทรรศการกำเนิดดาวฤกษ์ และห้องท้องฟ้าจำลอง (Bangchan Dome) 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีความยินดีที่จะส่งเสริมพัฒนาเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และสถาบันการศึกษาทุกแห่งเพื่อให้เด็กมีศักยภาพด้านกระบวนการความคิด สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางการศึกษาที่ดีขึ้นจะช่วยทำให้การพัฒนาด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครไปสู่การศึกษาประเทศไทย 4.0 ได้ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถของนักเรียนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วย การจัดงานนิทรรศการ “กระบวนการคิด (Thinking Process)” และเปิดห้องศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ จะช่วยพัฒนาองค์ความรู้ของเด็กให้ก้าวหน้า และเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้นำความรู้จากวิทยาศาสตร์นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้
 
------------------------ (พัทธนันท์...กปส./จตุพล นศ.ฝึกงาน รายงาน)
 
แหล่งที่มาข้อมูล : http://prbangkok.com/index.php/2017-06-19-08-16-07/executives/3164-4-15