image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 Big Cleaning ตลาดสดทั่วกรุงฯ รับตรุษจีน สร้างความมั่นใจประชาชนบริโภคอาหารปลอดภัย
               กทม. จับมือผู้ประกอบการตลาด และผู้ค้า ล้างตลาดทั่วกรุงฯ สร้างความมั่นใจ ประชาชนได้บริโภคอาหารปลอดภัย ได้มาตรฐาน จากตลาดสะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล รับเทศกาลตรุษจีน (6 ก.พ. 61) เวลา 13.30 น. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Big Cleaning Day ล้างตลาดรับเทศกาลตรุษจีน” เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค รวมถึงกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดให้สะอาดและถูกสุขลักษณะ ในโอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยให้แก่ผู้แทนตลาดในพื้นที่เขตบางเขน โดยมี คณะผู้บริหารสำนักอนามัย สำนักงานเขตบางเขน ข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม ณ ตลาดยิ่งเจริญ เขตบางเขน กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีน กรุงเทพมหานครจะให้ความสำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตลาด ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายวัตถุดิบและอาหารเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย สำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกับผู้ประกอบการตลาด และผู้ค้าในตลาด จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day ล้างตลาดรับเทศกาลวันตรุษจีน” สะสางสิ่งของเหลือใช้และไม่จำเป็นใต้แผงค้าและภายในบริเวณตลาด ทำความสะอาดพื้น ผนัง เพดาน แผงค้าและบริเวณโดยรอบตลาด ฉีดล้างฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาคลอรีน กำจัดแมลงและสัตว์พาหะโรค เพื่อให้ตลาดสะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการที่จะเข้ามาซื้อวัตถุดิบและอาหารปรุงสุกในตลาด
 

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำหรับวันตรุษจีนปีนี้ตรงกับวันที่ 16 ก.พ. 61 และในช่วงเทศกาลตรุษจีนชาวไทยเชื้อสายจีนจะมีการซื้อสินค้าต่างๆ เพื่อประกอบอาหาร และจัดหาของไหว้ตามประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมายาวนาน ดังนั้นการตระหนักถึงเรื่องความสะอาดและปลอดภัยในการบริโภคเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และอาหารแปรรูปต่างๆ จากสถานที่จำหน่ายอาหารที่สะอาดจึงเป็นเรื่องสำคัญ กรุงเทพมหานครจึงได้จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day ล้างตลาดรับเทศกาลตรุษจีน” ขึ้นพร้อมกันทั้ง 50 เขต เพื่อพัฒนาตลาดให้มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดโรค ปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้ประชาชนทุกคนในฐานะผู้บริโภค ตามนโยบาย “NOW! ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และเพื่อให้กิจกรรมนี้มีความยั่งยืน อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความตระหนักเรื่องสุขอนามัย ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและผู้ค้าในตลาดในเรื่องการรักษาความสะอาดและการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้ 50 สำนักงานเขต ดำเนินการล้างตลาดทุกแห่งตามหลักสุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพอนามัย และสร้างกรุงเทพฯ เป็นเมืองอาหารปลอดภัยต่อเนื่องต่อไป
 
 
   


---------------------------- (พัทธนันท์...กปส./จตุพล...นศ.ฝึกงาน รายงาน)