image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 ติดตามการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยและคลองชักพระ
                (6 ก.พ.61) เวลา 14.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงเรือตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงบริเวณร้านอาหารครัวระฆังทองถึงโรงเรียนสตรีวัดระฆัง โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงคลองน้ำตาลถึงถนนจรัญสนิทวงศ์ และโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองชักพระ บริเวณปากคลองวัดเจ้าอาม เขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้เมืองกรุงเทพมหานครปลอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม โดยมีมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ ลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ โดยมีนายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตบางกอกน้อย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่
 
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำได้ดำเนินโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงบริเวณร้านอาหารครัวระฆังทองถึงโรงเรียนสตรีวัดระฆัง โดยดำเนินการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ชนิดสมอยึดด้านหลัง พร้อมผนังกั้นน้ำ ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 273 ม. ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม ความยาวประมาณ 73 ม. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดระฆังถึงโรงเรียนสตรีวัดระฆัง จำนวน 1 แห่ง งานปรับปรุงพื้นคลองป้องกันการกัดเซาะ 273 ม. เริ่มต้นสัญญาวันที่ 22 ส.ค.60 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 พ.ย.61 ระยะเวลาการก่อสร้าง 450 วัน ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ตอกเสาเข็มหน้าเขื่อน จำนวน 78 ต้น ตอกเสาเข็มหลังเขื่อน จำนวน 75 ต้น งานแผงกันดิน ค.ส.ล. แผงบนล่างด้านหน้า 50 ช่อง แผงบนล่างด้านหลัง 20 ช่อง ส่วนบริเวณการก่อสร้างเขื่อนบริเวณหน้าวัดระฆังโฆสิตรามสำนักการระบายน้ำได้ประสานกรมศิลปากร ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนปรับรูปแบบการก่อสร้าง สำหรับผลงานการก่อสร้างสะสมตามแผน 63.89% ผลงานก่อสร้างสะสมตามจริง 8.66% คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนส.ค. 61 สำหรับโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงคลองน้ำตาลถึงถนนจรัญสนิทวงศ์ ได้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ชนิดสมอยึดด้านหลัง พร้อมผนังกั้นน้ำ ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 350 ม. งานปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. เดิม (คลองพิณพาทย์) ความยาวประมาณ 29.10 ม. ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม ความยาวประมาณ 26 ม. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ชนิด Steel Sheet Pile (เหล็กเข็มพืด) พร้อมผนังกั้นน้ำ ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 12.50 ม.และก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ จำนวน 5 แห่ง ขณะนี้ผลงานที่ทำได้แล้วเสร็จ 100% ส่วนโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองชักพระ บริเวณปากคลองวัดเจ้าอาม ได้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ชนิดสมอยึดด้านหลัง พร้อมผนังกั้นน้ำ ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 50 ม. ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ประกอบด้วย ตอกเสาเข็ม จำนวน 43 ต้น งานแผงเขื่อน ค.ส.ล. แผงหน้าแผงหลัง จำนวน 80 ช่อง งานคานทับหลัง หัวสมอ 59 ม. งานผนังกั้นน้ำ ค.ส.ล. 40 ม. งานผนังดิน 52 ม. งานปรับปรุงพื้นคลองป้องกันการกัดเซาะ 50 ม. ปัจจุบันผลงานที่ทำได้ 63.54% คาดว่าโครงการดังกล่าวจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนมี.ค.61
 
ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำติดตามโครงการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบให้โครงการก่อสร้างล่าช้า ตลอดจนกำชับผู้รับจ้างให้เร่งรัดการทำงานเพื่อให้โครงการก่อสร้างดังกล่าวแล้วเสร็จโดยเร็ว อย่างไรก็ตามในพื้นที่ฝั่งธนบุรีระบบระบายน้ำส่วนใหญ่จะเป็นคูคลองตามธรรมชาติ ซึ่งต่างกับพื้นที่ในฝั่งพระนครที่ระบบระบายน้ำจะเป็นท่อระบายน้ำและบ่อสูบน้ำ ที่ผ่านกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการขุดลอกคูคลอง เก็บผักตบชวาและกำจัดวัชพืชอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดทางน้ำไหลเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ฝั่งธนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง
 
-----  (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)