image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 เตรียมปรับผิวถนนพระรามที่ 4 ช่วงแยกมหานครถึงอังรีดูนังต์ เพื่อความปลอดภัยเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรย่านปทุมวัน

(11 ม.ค.61) เวลา 08.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสภาพผิวจราจรถนนพระรามที่ 4 ช่วงจากแยกมหานครถึงถนนอังรีดูนังต์ และติดตามงานปรับปรุงซอยต้นสนบริเวณทางเข้า-ออก ด้านถนนสารสิน เขตปทุมวัน ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยมีนางนวพร กลิ่นบัวแก้ว ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตปทุมวัน สำนักการโยธา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาได้เตรียมปรับปรุงผิวจราจรถนนพระรามที่ 4 ช่วงจากแยกมหานคร ถึงถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน เนื่องจากถนนในช่วงดังกล่าว มีสภาพชำรุดทรุดโทรม บางจุดมีการทรุดตัวขรุขระไม่ราบเรียบ ซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในการผ่านสัญจรไปมา ประกอบกับยังไม่มีการซ่อมแซมมาเป็นเวลานาน โดยปรับปรุงครั้งสุดท้ายประมาณปี 45-46  จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงผิวจราจรใหม่เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนและเกิดความปลอดภัยในการสัญจรผ่านไปมา สำหรับถนนพระรามที่ 4 ช่วงจากแยกมหานครถึงถนนอังรีดูนังต์ มีความยาวประมาณ 1,569 ม. เขตทางกว้าง 39.60 ม. ผิวจราจรแอสฟัลต์ กว้าง 31.60 ม. ทางเท้ากว้างข้างละ 4.00 ม. ส่วนการปรับปรุง ประกอบด้วย การปรับใสผิวจราจรเดิมพร้อมขนย้าย ความลึกเฉลี่ย 0.05 ม. ปูแอสฟัลต์ผสมร้อนพร้อมบดอัดแน่น ความหนาเฉลี่ย 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 35,112 ตร.ม. การปรับปรุงขอบบ่อพักในผิวจราจรพร้อมเปลี่ยนฝาใหม่ ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักการโยธาดำเนินการสำรวจขอบบ่อพักและฝาบ่อพักในผิวจราจรบริเวณถนนแต่ละสายว่าอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานใดบ้าง หากพบว่ามีการชำรุดทรุดตัวจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงจะได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สำหรับงานปรับปรุงซอยต้นสนบริเวณทางเข้า-ออก ด้านถนนสารสิน เริ่มต้นสัญญาวันที่ 27 ก.ย.60 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 ก.พ.61 3.ระยะเวลาก่อสร้าง 150 วัน ปริมาณงานที่ดำเนินการ ประกอบด้วย งานจัดการจราจรและดำเนินการด้านความปลอดภัยและควบคุมมลภาวะในระหว่างการก่อสร้าง งานวางท่อ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม. ในผิวจราจรตามแบบและรายการยาว 20.00 ม. รวม 60.00 ม. งานบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ตามแบบและรายการ จำนวน 2 แห่ง รวม 5 แห่ง งานหินคลุก 400 ตร.ม. ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมงานปูแอสฟัลต์ 400 ตร.ม. ปัจจุบันแผนงานที่ทำได้ 80.00% ผลงานที่ทำได้ 81.00% เร็วกว่าแผน 1.00% ทั้งนี้ เมื่อปรับปรุงผิวจราจรถนนพระรามที่ 4 ช่วงจากแยกมหานครถึงถนนอังรีดูนังต์ และงานปรับปรุงซอยต้นสนบริเวณทางเข้า-ออก ด้านถนนสารสิน เขตปทุมวันแล้วเสร็จ จะบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน สามารถรองรับการจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
 -------------------------  (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
แหล่งที่มาข้อมูล : http://prbangkok.com/index.php/2017-06-19-08-16-07/executives/2821-4-12