image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกอบพิธีบวงสรวงการรื้อถอนและย้ายพระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

                (11 ม.ค.61) เวลา 10.19 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีบวงสรวงการรื้อถอนและย้ายพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยผู้แทนพระองค์ จุดธูปเทียนที่โต๊ะเครื่องสังเวยบวงสรวง เจ้าหน้าที่โหรพราหมณ์สั่นฆ้องชัย สังข์ บัณเฑาะว์ จากนั้นประธานปักธูปบริวารที่เครื่องบวงสรวงเสร็จแล้ว จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและกราบ หัวหน้าพราหมณ์ กล่าวโองการทำพิธีบวงสรวงการรื้อถอนและย้ายพระเมรุมาศ ประธานมายังหน้าชาลาพระเมรุมาศ ประพรมน้ำมนต์ที่หน้าชาลาพระเมรุมาศ รับค้อนจากเจ้าพนักงาน เคาะที่ชาลาหน้า 3 ครั้ง เจ้าหน้าที่โหรพราหมณ์ลั่นฆ้องชัย สังข์ บัณเฑาะว์ ประธานโปรยข้าวตอก ดอกไม้ จากนั้นประธานอัญเชิญนพปฎลมหาเศวตฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศเป็นอันเสร็จพิธี
 

ทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 
ในวันเดียวกัน เมื่อเวลา 07.00 น. ณ พระที่นั่งทรงธรรม มณฑลพิธีท้องสนามหลวง : พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป ได้แก่สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระพรหมดิลก วัดสามพระยา พระธรรมปัญญาบดี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ พระธรรมรัตนดิลก วัดสุทัศนเทพวราราม พระเทพวีราภรณ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระเทพปริยัติมุนี วัดหงส์รัตนาราม พระศริภัททิยบดี วัดชนะสงคราม และพระศรีวิสุทธิกวี วัดบวรนิเวศวิหาร สวดพระพุทธมนต์ ประธานในพิธีถวายเครื่องไทยธรรม เจ้าหน้าที่ลาดผ้ารองโยง และผ้าภูษาโยง ประธานในพิธีทอดผ้าไตร จำนวน 10 ไตร พระสงฆ์ 10 รูป สดับปกรณ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ำรับพร จากนั้นในเวลา 08.00 น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป ร่วมด้วยพระสงฆ์ 79 รูป จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ วัดสามพระยา วัดชนะสงคราม และวัดอรุณราชวราราม รวมทั้งสิ้น 89 รูป ออกรับบิณฑบาตรอบพระเมรุมาศ โดยมี คณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการกรมศิลปากร และประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
 
 
 


------------------------------